Наоружани поглед: англосаксонска нова критика у српској књижевној мисли

  • Milica Mustur Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: нова критика (New Criticism), српска књижевна критика, формализам, иманентно читање, контекст, Никола Кољевић, Богдан А. Поповић, Душан Пувачић

Сажетак

У раду се прегледно осветљава генеза историјског развоја англосаксонске нове критике (New Criticism) као метода тумачења књижевности – у првом реду поезије – и њених теоријских претпоставки с намером да се установе њени креативни одјеци на хоризонту српске књижевне мисли. У том циљу најпре се разматраjу знатне дивергенције у представљању и тумачењу нове критике, из којих произлазе две доминантне струје – виђење нове критике као строго иманентистичког приступа књижевном тексту у духу „езотеријског естетицизма“ и њено шире схватање као правца тумачења који, у отпору према превазиђеној доктрини позитивистичко-филолошког приступа делу, полази од иманентних релација текста, али се не затвара према контексту његовог настајања. Рад покушава да пружи основни увид у продуктивну адаптацију начела нове критике у српској критичкој мисли почев од 1970-их година 20. века, а као репрезентативне за овај приступ књижевности представља критички рад Николе Кољевића, Богдана А. Поповића и Душана Пувачића.

Референце

Archambeau, Robert. "Aesthetics as Ethics. One and a Half Thesis on the New Criticism". Rereading the New Criticism. Ed. by Hickman, Miranda B. and John D. McIntyre. Columbus: The Ohio State University Press, 2012. 29-46.

Brooks, Cleanth. "The Heresy of Paraphrase". The Well Wrought Urn. Studies in the Structure of Poetry. New York: Harcourt, Brace & Co, 1947. 192-214.

Bužinjska, Ana i Mihal Pavel Markovski. Književne teorije XX veka. S poljskog prevela Ivana Đokić-Saunderson. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Eliot, T. S. "Granice kritike".T. S. Eliot. Izabrani tekstovi. Prevela Milica Mihailović. Beograd: Prosveta, 1963. 239-257.

Eliot, T. S. The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism. New York: Knopf 1921.

Empson, William. Seven Types of Ambiguity. London: Chatto & Windus, 1930.

Hickman, Miranda B. and John D. McIntyre. Rereading the New Criticism. Columbus: The Ohio State University Press, 2012.

Hristić, Jovan. "Predgovor". Nova kritika. Beograd: Prosveta, 1973.

Koljević, Nikola. Ikonoborci i ikonobranitelji. Beograd: Nolit 1978.

Koljević, Nikola. Šekspir, tragičar. Sarajevo: Svjetlost, 1981.

Koljević, Nikola. Teorijski osnovi nove kritike. Beograd - Banja Luka: Službeni glasnik - Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2012.

Markovski, Mihal Pavel. "Američki formalizam - New Criticism". U: Bužinjska, Ana i Mihal Pavel Markovski. Književne teorije XX veka. S poljskog prevela Ivana Đokić-Saunderson. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Mustur, Milica. "Teorija komparatistike i srpska književna kritika". Srpska književna kritika druge polovine XX veka: tipološka proučavanja. Ur. Milan Radulović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013. 229-259.

Nova kritika. Ured. Jovan Hristić. Beograd: Prosveta, 1973.

Palavestra, Predrag. Istorija srpske književne kritike 1768-2007. Tom II. Novi Sad: Matica srpska 2008.

Paovica, Marko. Metakritički izleti. Beograd: Srpska književna zadruga, 2017.

Popović, Bogdan A. Dnevni poslovi. Beograd: BIGZ, 1981.

Popović, Bogdan A. Epski raspon Miodraga Pavlovića. Beograd: Grafos, 1985.

Popović, Bogdan A. I pesnici i kritičari. Beograd: Beogradska knjiga, 2012.

Popović, Bogdan A. Kritički kolaži. Beograd: Prosveta, 2006.

Popović, Bogdan A. Poezija i kritika. Beograd: Slovo ljubve, 1972.

Popović, Bogdan A. Rasponi. Beograd: Tanesi, 2016.

Puvačić, Dušan. Tragom teksta. Banja Luka: NIGRO "Glas", 1989.

Puvačić, Dušan. Ugovor s đavolom. Beograd: Stručna knjiga, 1990.

Ransom, John Crowe. Poems and Essays. New York: Vintage Books, 1955.

Ransom, John Crowe. The New Criticism. Norfolk: New Directions, 1941.

Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit,1992.

Richards, Ivor Armstrong and C. K. Ogden. The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. London: K. Paul, Trench, Trubner & Co, New York: Harcourt, Brace & Co, 1923.

Richards, Ivor Armstrong. Practical Criticism. A Study of Literary Judgement. London: K. Paul, Trench, Trubner & Co, 1929.

Richards, Ivor Armstrong. Science and Poetry. London: K. Paul, Trench, Trubner & Co, 1926.

Richards, Ivor Armstrong. The Principles of Literary Criticism. New York: Harcourt, Brace &Co, 1924. Crossreff

Wellek, René and Austin Warren. Theory of Literature. New York: Harcourt, Brace & Co, 1948.

Wellek, René. "The New Criticism: Pro and Contra". Critical Inquiry. Vol. 4, no. 4 (Summer 1978): 611-624. JSTOR. Web. 30 April 2021. Crossreff

Wimsatt, W. K. Jr. and M. C. Beardsley. "The Affective Fallacy". The Sewanee Review. Vol. 57, no. 1 (Winter 1949): 31-55. JSTOR. Web. 30 April 2021.

Wimsatt, W. K. Jr. and M. C. Beardsley. "The Intentional Fallacy". The Sewanee Review. Vol. 54, no. 3 (Jul-Sep. 1946): 468-488. JSTOR. Web. 30 April 2021.

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције