О реликвијарној и култној пракси српског средњег века

Даница Поповић, Ризница спасења, култ реликвија и српских светих у средњовековној Србији, Нови Сад, Београд: Матица српска, Балканолошки институт САНУ, 2018.

  • Miloš Živković Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: научна критика

Референце

Danica Popović. Riznica spasenja, kult relikvija i srpskih svetih u srednjovekovnoj Srbiji. Novi Sad, Beograd: Balkanološki institut SANU, Matica srpska, 2018.
Објављено
2020-10-30
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази