Деконструкција на путу у српску књижевну критику и науку 20. века

  • Milena Vladić Jovanov Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: теорија деконструкције, логос, фармакон, премештање система, логика мимезиса, дар, опроштај, догађај, фикција у фикцији, аутореференцијалност, померени ослонац, идентитет, текст, текстуалност

Сажетак

У раду је приказана примена теорије деконструкције у тумачењу књижевних дела. Реч је о прозним и поетским делима. Поменуто је и преплитање појмова из свеколике културе и научних дисциплина у циљу тумачења различитих књижевних дела. Показало се да је могуће кључне појмове за наратив, као што је појам догађаја, тумачити на сасвим други начин. Тиме је постигнуто ново виђење текстуалности и књижевних облика. Заједно с књижевним терминима употребљени су и појмови из свеколике цивилизације и показано је да је пут деконструкције у тумачењу не само отворен већ и прихватљив за сваког појединца који је склон промишљању о себи, другима и читавом друштву.

Референце

Bodler, Šarl. ,,Lažni novac". Pariski splin. Preveo Borislav Radović. Beograd: Čigoja štampa, 2003.

Bodler, Šarl. ,,Oči u siromaha". Pariski splin. Preveo Borislav Radović. Beograd: Čigoja štampa, 2003.

De Man, Pol. Problemi moderne kritike. Preveli Gordana B. Todorović i Branko Jelić. Beograd: Nolit, 1975.

Derida, Ž. ,,Pismo japanskom prijatelju". Delo, god. XXX, br. 6, jun 1984.

Derrida, J. "The Double Session". Dissemination. Translated, with and Introduction and Additional Notes, by Barbara Johnson. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.

Derrida, J. Acts of Literature. New York - London: Routledge, 1992.

Derrida, J. Given Time: I. Counterfeit Money. Translated by Peggy Kamuf. Chicago: The University of Chicago Press,1992.

Derrida, J. Monolingualism of the Other; or, The Prosthesis of Origin. Translated by Patrick Mensah. Stanford, California: Stanford University Press, 1998.

Derrida, J. The Gift of Death. Translated by David Wills. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

Derrida, J. Writing and Difference. Translated, with an Introduction and Additional Notes, by Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press, 1978.

Dis, V. P. ,,Možda spava". Sa zaklopljenim očima. Čačak: Gradska biblioteka ,,Vladislav Petković Dis", 2013.

Eliot, T. S. "The Waste Land". The Complete Poems and Plays 1909-1950. New York: Harcourt Brace & Company, 1952.

Eliot, T. S. ,,Pusta zemlja". Preveo Jovan Hristić. Beograd: SKZ, 1998.

Hardi, Tomas. ,,Šelijeva ševa". Pesme. Preveo Boris Hlebec. Beograd: Paideia,2010.

Heidegger, M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Gesamtausgabe (band 65). Herausgegeben von Friedrich-Wilhelm von Hermann. Frankfurt am Main - Satz und Druck: Poeschel & Schulz-Schomburgk, 1989.

Heidegger, M. Contributions to Philosophy (Of the Event). Translated by Richard Rojcewicz and Daniela Vallega-Neu. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2012.

Jejts, V. B. ,,Vizant", ,,Putovanje u Vizant". Ja sam iz zemlje Irske. Preveo Milovan Danojlić. Beograd: Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije, 1999.

Kafka, F. ,,Pismo ocu". Dnevnici 1914-1923. Preveli Vera Stojić i Branimir Živojinović. Beograd: Nolit, 1998.

Kafka, F. Proces. Prevela Vida Županski Pečnik. Beograd: Nolit, 1978.

Kjerkegor, S. Strah i drhtanje. Preveo Slobodan Žunjić. Beograd: Plato, 2002.

Lacan, J. Ecrits. Translated by Bruce Fink. New York - London: W. W. Norton & Company, 2004.

Mallarme, S. Mimique. Paris: Gallimard, 1957.

Patočka, Jan. Izbor iz filozofskih spisa. Prevela Tihana Hamović. Novi Sad: Akademska knjiga, 2013.

Prins, V. Dž. Naratološki rečnik. Prevela Brana Miladinov. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Šeli, P. B. ,,Ševi". Antologija engleske romantičarske poezije. Prevela Ranka Kuić. Beograd: Naučna knjiga, 1974.

The Politics of Deconstruction. Jacques Derrida and the Other of Philosophy. Edited by Martin McQuillan. London: Pluto Press, 2007.

Vladić Jovanov, M. (2021). Aporije stvaranja u egzilu. Beograd: Čigoja štampa.

Vladić Jovanov, M. Dinamični poetski sistem T. S. Eliota. Beograd. Službeni glasnik, 2014.

Vulf, V. ,,Moderna proza". Poezija. Beograd: Nolit, 1975.

Објављено
2023-01-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције