Транскултурне перспективе (уводник)

  • Aleksandra Mančić Институт за књижевност и уметност, Београд
  • Marko Teodorski Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: транскултурне теорије, језик, превођење, разлика

Сажетак

Теоријска хибридизација је последњих деценија у студијама културе и књижевности добила на значају, отварајући простор за културолошка промишљања из амалгама језичких, антрополошких, филозофских, археолошких, историјских, психоаналитичких и других перспектива. Продубљујући расправу о значајним питањима књижевнотеоријске и књижевнокритичке праксе, намера нам је да разјаснимо концептуалне разлике између основних појмова и термина транскултурних и других сродних или противстављених теорија. Окрећемо се ка и полазимо од свих оних теорија које културолошка питања постављају као проблем размене, укрштања, али и различитих облика надилажења, прелажења, преношења и, нарочито, превођења. Есеј разматра лепезупромишљања језика и превођења (од „рАзлике“ и „једнојезичности другог“ Жака Дериде до „чистог језика“ Валтера Бењамина), узимајући инхерентну неприпадност, разликованост и другост језика као полазну тачку за промишљање транскултурних перспектива. У оваквим оквирима, простор превођења постаје место културне хибридизације у коме језик управо својом измештеношћу (протетичношћу) нуди могућности транскултурних дијалога, а сам чин превођења постаје вештина баратања разликама – превођење непреводивог које непрестано само себе преводи.

Референце

Benjamin, Valter. "Zadatak prevodioca." Iskustvo i siromaštvo. Izabrani ogledi o iskustvu. Priredio i preveo Jovica Aćin. Beograd: Službeni glasnik, 2016. 17-40.

Cassin, Barbara (dir.). Vocabulaire européen des philosophies: dictionnaire des intraduisibles. Paris: Le Seuil/Le Robert, 2004.

Derida, Žak. "Kule vavilonske - vavilonski obrti." Prevela Aleksandra Mančić. Reč. Časopis za književnost i kulturu 47-48 (1998): 124-142.

Derrida, Jacques. Le monolinguisme de l'autre, ou La prothèse d'origine. Paris: Galilée, 1996.

Derrida, Jacques. "Je suis en guerre contre moi-même." Propos recueillis par Jean Birnbaum. «Cahier du Monde», Le Monde,12. 10. 2004: VI-VII.

Eco, Umberto. Otprilike isto. Iskustva prevođenja. Zagreb: Algoritam, 2006.

Epstein, Mikhail and Ellen Berry. Transcultural Experiments: Russian and American Models of Creative Communication. New York: St. Martin's Press, 1999. CrossRef

Epstein, Mikhail. The Transformative Humanities: A Manifesto. New York-London: Bloomsbury Academic, 2012.

Saussure, Ferdinand de. Eléments de linguistique générale. Paris: Payot, 1975.

Објављено
2021-09-17
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти