Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији

  • Alen Albin Širca Филозофски факултет Универзитет у Љубљани
Кључне речи: модернизам, свакодневица, „сирова поезија“, beat генерација, Томаж Шаламун, савремена словеначка поезија, 1991. година

Сажетак

У раду покушавам да дефинишем и опишем промене песничке парадигме у новијој словеначкој поезији која се отргла од модернистичке парадигме и прешла на парадигму песништва након модернизма. Зато ова поезија није постмодернистичка, како ју је најпре класификовала словеначка књижевна наука већ антимодернистичка будући да покушава да побегне од „великих“ тема песничког модернизма, а у неким случајевима и од његових поступака. У опису поменуте промене парадигме ослањамо се на дистинкцију између „куване“ и „сирове“ поезије (cooked/raw poetry) коју је на трагу Леви-Строса увео Роберт Ловел за америчку поезију након Другог светског рата. Након прегледа песничког контекста словеначке поезије у осамдесетим годинама XX века, наше истраживање се усредсређује на 1991. годину. У ту сврху потребна нам је извесна књижевноисторијска сондажа која омогућава увид у ситуацију у којој се на почетку деведесетих година словеначка поезија нашла у расцепу између две тенденције, то јест, између „високе“, „куване“ поезије модернистичког типа, која се фокусира на „високу“ егзистенцијалистичку тематику по узору на поезију Данеа Зајца и других водећих песничких гласова словеначке модернистичке поезије, и „ниске“, „сирове“ поезије која покушава да се удаљи од остатака метафизичке традиције и тематизује свакодневно урбано искуство користећи релаксиран, неретко наративан језик. Поезија Томажа Шаламуна представља главни домаћи утицај ове врсте поезије, док од утицаја који долазе са стране ваља поменути америчко песништво beat генерације и њујоршку школу.

Референце

Avanzo, Miha. Pravica skazica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973.
Babić, Esad. Kavala. Koper: Lipa, 1986.
Berger, Aleš, Mušič, Janez i Novak, Boris A. (Ur.) Pesniški almanah mladih. Ljubljana: Mladinska knjiga; Maribor: Obzorja, 1982.
Brejc, Tomaž. "Tomaž Šalamun in Julian Schnabel. Pesnik prihaja nasproti" Kdaj: izbrane pesmi. Ur. Tomaž Šalamun i Aleš Šteger. Ljubljana: Študentska založba, 2011. 940-954.
Debeljak, Aleš. Melanholične figure: eseji o književnosti. Ljubljana: Univerzitetna konferenca, 1988.
Divjak, Igor. "Danes sem volje za pesem" Miha Avanzo. Rorschach: stare in nove. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 109-120.
Đurić, Dubravka. "Early Tomaž Šalamun and American Experimental Poetry" Primerjalna književnost 42.2 (2019): 135-148.
Crossreff
Gelpi, Albert. American Poetry after Modernism: The Power of the Word. Cambridge, Mass., Cambridge UP, 2015.
Crossreff
Gould Axelrod, Steven. Robert Lowell. Life and Art. Princeton: Princeton UP, 1978.
Hart, Kevin. "Iz revije Verse 18.2-3, 2001", Tomaž Šalamun. Kdaj. Izbrane pesmi. Ljubljana: Študentska založba, 2011. 955-964.
Hirsch, Edward. "Foreward" Tomaš Šalamun. Feast. Poems, ur. Charles Simic. New York-San Diego-London Harcourt, 2000. xi-xiii.
Hribar, Tine. Sodobna slovenska poezija. Maribor: Obzorja, 1984. 175-283.
Hudolin, Jurij. Ajdbog in ptičvolkkača. Grosuplje: Mondena, 1992.
Kolšek, Peter. "V objemu dveh struktur" Peter Kolšek, Peter (ur.), Nevihta sladkih rož. Antologija slovenske poezije 20. stoletja. Ljubljana: Študentska založba, 2006. 622-642.
Komelj, Miklavž. Luč delfina. Celovec-Salzburg: Wieser, 1991.
Kos, Janko. "Moderna slovenska lirika" Janko Kos. Moderna slovenska lirika: 1940-1990. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. 174-193.
Kos, Janko. "Tomaž Šalamun: Namen pelerine". Sodobnost 17.3 (1969): 337-340.
Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: LUD Literatura, 1995.
Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.
Kos, Matevž (Ur.) Vraćamo se uvečer. Antologija mlade slovenske poezije 1990-2003. Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2006.
Kos, Matevž. "Genеalogije samote" Jute Potokar. Stvari v praznini. Ljubljana: Mladinska knjiga 1990. 93-107.
Kos, Matevž. "Zadnji odcep za Parnas" Matevž Kos (ur.), Mi se vrnemo zvečer. Antologija mlade slovenske poezije 1990-2003. Ljubljana: Študentska založba, 2004. 189-221.
Kos, Matevž. Prevzetnost in pristranost. Literarni spisi. Ljubljana: LUD Literatura, 1996.
Krese, Maruša. Pesmi: izbor. Novo mesto: Goga, 2019.
Crossreff
Novak Popov, Irena (Ur.) Antologija slovenskih pesnic 3: 1981-2000. Ljubljana, Tuma, 2007.
Novak, Boris A. "Najbolj pogumna duša je Maruša: (o etiki in življenjski poetiki Maruše Krese)" Maruša Krese. Pesmi: izbor. Novo mesto: Goga, 2019. 114-133.
Ogen, Mart. "Beat generacija in njeno mesto v ameriški sedanjosti in literaturi" Sodobnost 13.11. (1965): 1183-1188.
Osti, Josip. "O suvremenoj slovenskoj poeziji" Josip Osti. U jantaru vremena: antologija slovenske poezije (1950-2000). Sarajevo: Tugra, 2006. 5-42.
Paternu, Boris. Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Študije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989.
Perloff, Marjorie. Frank O'Hara: Poet among Painters. Austin: University of Texas Press, 1977.
Poniž, Denis. Slovenska lirika 1950-2000. Ljubljana: Slovenska matica, 2001.
Radlović, Nedeljko in Virk, Jani (ur.) Strast in Mir: mlada slovenačka književnost. Beograd: Književna reč; Ljubljana: Literatura; Kikinda: Književna zadruga, 1990.
Šalamun, Tomaž. "Ribe" Tribuna, 15. 16 (1965): 7.
Šalamun, Tomaž. Kdaj. Izbrane pesmi. Ljubljana: Študentska založba, 2011.
Semolič, Peter. "Tisto pravo, kar predaš naprej" Tone Škrjanec. Blues zamaha: Ljubljana: KUD France Prešeren, 2008, 2. izdanje. 5-20.
Semolič, Peter. Tamariša. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1991.
Senegačnik, Brane. Srčni grb. Ljubljana: Aleph, 1991.
Shaw, Lytle. Frank O'Hara: The Poetics of Côterie. Iowa City: University of Iowa Press, 2006.
Silverberg, Mark. The New York School Poets and the Neo-Avant-Garde Between Radical Art and Radical Chic. Farnham, Ashgate: 2010.
Škrjanec, Tone. Blues zamaha. Ljubljana: KUD France Prešeren, 2008 (2. izdanje).
Snoj, Vid. List in sen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991.
Swensen, Cole. "Introduction", Cole Swensen, David St. John (ur.), American Hybrid (A Norton Anthology of New Poetry). New York-London: Norton, 2009. xvii-xxvi.
Virk, Jani. "Predgovor" Nenad Radlović i Jani Virk, J. (ur.), Strast in Mir: mlada slovenačka književnost. Beograd: Književna reč; Ljubljana: Literatura; Kikinda: Književna zadruga, 1990. 7-19.
Zupan, Uroš. Sutre. Ljubljana: Aleph, 1991.
Објављено
2020-10-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције