Женска поезија и стратегије спољашње дијалогичности

  • Varja Balžalorsky Antić Филозофски факултет Универзитет у Љубљани
Кључне речи: савремена словеначка поезија, женско писмо, спољашња дијалогичност, драмски монолог, персона, еманципацијске дискурзивне праксе

Сажетак

У раду се бавим савременом словеначком поезијом ауторки с фокусом на стратегије спољашње дијалогичности. Након кратког историјског прегледа положаја које су песникиње заузимале у словеначком књижевном систему у XX веку прелазим на опис структурних промена које су након 2000. године утицале на појачану продукцију и побољшану рецепцију. Статистички подаци показују да је књижевно поље и даље фалоцентрично. Упркос томе, евидентно је да су у савременој поезији коју пишу жене присутни сви приступи патријархалном симболичком поретку које открива Јулија Кристева и све фазе женске књижевности о којима говори гинокритика Илејн Шоувалтер. Није мали број песникиња које се хватају у коштац с устаљеним менталним, социо-културним и говорним матрицама да би деконструисале сопствену дискурзивну праксу, а од 2005. године посеже се за двема стратегијама – увођење драмског монолога и фиктивне персоне. Полазећи од Бахтинове типологије дијалошких односа, анализирам шест песничких књига (Крамбергер, Горечан, Погачник, Корун, Макуц, Видмар) и долазим до закључка да формалне одлике ауторки следе из њихових тематских опредељења, односно интересовања за истраживање затираних зона интимног и друштвеног хабитуса жена.

Референце

- "Dialoškost v sodobni slovenski poeziji: vpeljava persone kot vidik zunanje dialoškosti" 42. 2. (2020). (U štampi.)

- "Ženski pesemski diskurz v spletu povojnih ideologij: Senca v srcu Ade Škerl" Primerjalna književnost, 42. 1 (2019b): 63-75.

- Antologija slovenskih pesnic II. Ljubljana: Tuma, 2005.

- Minute prednosti. Ljubljana: LUD Literatura, 2015.

- Neke noči neke deklice umirajo. Ljubljana: Hiša poezije, 2017.

- Novi sprehodi po slovenski poeziji. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014. Olsen, Tillie. Silences. New York: The Feminist Press at CUNY, 2003.

- Opus quinque dierum. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2009.

- The Kristeva Reader. Ur. Toril Moi. New York: Columbia UP, 1986.

- Tisoč osemdeset stopinj. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2018.

- Upoštevaj kvante! Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2007.

- V mojem objemu je prostor zate. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014.

- Vmes. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2006.

- Z roba klifa. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2012.

Armstrong, Isobel. Victorian Poetry: Poetry, Politics and Poetics. London: Routledge, 1996.

Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Prevela Milica Nikolić. Beograd: Nolit, 1967.

Balžalorsky Antić, Varja. Lirski subjekt. Rekonceptualizacija. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2019a.

Benveniste, Émile. Baudelaire. Uredila i transkribirala Chloé Laplantine. Limoges: Lambert Lucas, 2011.

Byron, Glenis. Dramatic Monologue: The New Critical Idiom. London: Routledge, 2003.

Chrobáková Repar, Stanislava. Iniciacije ali književnost onkraj vidnega. Ljubljana: Závod, 2018.

Cixous, Hélène. Smeh Meduze in druga besedila. Prevela Barbara Pogačnik. Ljubljana: Apokalipsa, 2005.

Culler, Jonathan. Theory of the Lyric. Cambridge, Massachusetts in London: Harvard UP, 2015. Crossreff

Dowson, Jane. The Cambridge Companion to Twentieth-Century British and Irish Women's Poetry. Cambridge: Cambridge UP, 2011. Crossreff

Dragičević, Nina. Ljubav reče greva. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2019.

Gorečan, Katja. Trpljenje mlade Hane. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2012.

Habjan, Jernej. Slovenska literatura v grafih : falogocentrizem 1989-2019. Pristupljeno: 30. 4. 2020.

Hühn, Peter, Kiefer, Jens. The Narratological Analysis of Lyric Poetry. Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century. Berlin: De Grutyer, 200Hurley, Michael D., O'Neil, Michael. Poetic form. An introduction. Cambridge: Cambridge UP, 2012.

Hühn, Peter, Schönert, Jörg. "Zur narratologischen Analyse von Lyrik" Poetica 34 (2002): 287-305. Crossreff

Hühn, Peter. "Plotting the Lyric" V: Müller-Zettelmann, Eva i Rubik, Margarete (ur.), Theory Into Poetry. Amsterdam: Rodopi, 2005. 147-172.

Hurley, Michael and O'Neill, Michael. Poetic Form: An Introduction. New York: Cambridge University Press, 2012.

Jenny, Laurent. "Fictions du moi et figuration du moi" V: Rabaté, Dominique (ur.). Figures du sujet lyrique. Pariz: PUF, 1996. 99-111.

Jones, Ann Rosalind. "Toward an Understanding of 'L'écriture féminine'" Feminist Studies, 7. 2 (1981): 247-263. Crossreff

Jovanović, Klarisa. Izgnana. Koper: KUD Zrakogled, 2018.

Jovanovski, Alenka. "Tukaj in zdaj: reinvencija sodobne ženske poezije". Šestnajst slovenski pesnic: antologija Szesnaście poetek słoweńskich: antologia. Ur. Tatjana Jamnik, Michal Koczy, Agnieszka Będkowska-Kopczyk.Ljubljana: DSP, 2011. 363-378.

Jovanovski, Alenka. Hlače za Džija Ljubljana, LUD Literatura 2012.

Juvan, Marko. "Preseganje romantične dediščine? Ključno besedilo narodne literature v modernizmu in postmodernizmu" Jezik in slovstvo 39. 6 (1994): 229-240.

Korun, Barbara. Pridem takoj. Ljubljana: Apokalipsa, 2011.

Kramberger, Taja. Žamenti indigo. Ljubljana: LUD Literatura, 2004.

Kristeva, Julia. La révolution du langage poétique. Pariz: Points, 1974.

Krušič, Samo. "Monologi Barbare Korun (lirika iz suspenza)" V: Barbara Korun. Pridem takoj. Ljubljana: KUD Apokalipsa. 65-79.

Luján Atienza, Angel Luis. Pragmática del discurso lírico. Madrid: Arco Libros, S. A., 2005.

Makuc, Ana. Ljubica Rolanda Barthesa. Ljubljana: Apokalipsa, 2015.

Meschonnic, Henri. Critique du rythme: anthropologie historique du langage. Lagrasse: Verdier, 1982.

Meschonnic, Henri. Le Signe et le poème. Pariz: Gallimard, 1975.

Meschonnic, Henri. Politique du rythme: politique du sujet. Lagrasse: Verdier, 1995.

Mokrin-Pauer, Vida. Modrice= podplutbe, ženske modreci, modre misli, rožice pleveli plavice med žitom, muze. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2004.

Müller-Zettelmann, Eva in Rubik, Margarete (ur.). Theory Into Poetry. Amsterdam: Rodopi, 2005.

Novak-Popov, Irena. Sprehodi po slovenski poeziji. Maribor: Litera, 2003.

Pavlič, Darja. "Lirika z vidika univerzalnosti pripovedi". Primerjalna književnosti 37. 3 (2014): 227−238.

Pirjevec, Dušan. Vprašanje o poeziji. Vprašanje naroda. Maribor: Obzorja, 1978.

Pogačnik, Barbara. Alica v deželi plaščev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.

Porenta, Ana. Deklice. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2016.

Verginella, Marta. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006.

Vidmar, Maja. Sobe, Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2008.

Žižek, Slavoj. Poskusiti znova - spodleteti bolje. Ur. Peter Klepec, Simon Hajdini in Lidija Šumah. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

Објављено
2020-10-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције