Палимпсестно стварање простора и поетика заокрета: однос имагинације и имагологије у поезији Јаноша Тереија

  • László Bengi Универзитет „Лоранд Етвеш“, Будимпешта Филозофски факултет
Кључне речи: национални стереотипи, постмодерна имагологија, палимпсестна поетика простора, мађарска поезија на прелазу векова

Сажетак

У поезији Јаноша Тереија (1970–2019) истакнуто место заузима евокација више иностраних градова. Збирке песама под насловом Стварна Варшава и Дрезден у фебруару већ самим насловима недвосмислено указују на евоциране топониме. Један од насловних јунака романа у стиху под насловом Паулус такође путује у Дрезден, односно у данашњи Калињинград, док друга нит радње овог дела приказује генерала Паулуса, команданта окупационих немачких снага при опсади Стаљинграда. Поред мотивске кохеренције опуса, међутим, долази и до поетичких промена: палимпсестни однос према простору у којем се страна и мађарска попришта пројектују једна на друга постепено губи на значају, а све већу улогу добија приказ другости странца. Наизглед парадоксално, ово резултира повећаним присуством националних стереотипа. Ипак, то се дешава у поетичком и регистарском тоналитету чији је улог растакање фиксираних граница и крутих клишеа.

Референце

Foucault, Michel. "Of Other Spaces". Transl. Jay Miskowiec. Diacritics, vol. 16, no. 1, 1986, pp. 22-27. CrossRef

Harmath, Artemisz. "Mnémoszüne és a tér: Szövegszervező térkoncepciók Térey János költészetében, különös tekintettel az A.B.F.R.A. című versciklusra" ['Мнемоисина и простор: Текстуално организујуће просторне концепције у поезији Јаноша Тереија, с посебним освртом на циклус песама A.B.F.R.A.'] In: Lapis József - Sebestyén Attila (eds.), Erővonalak: Közelítések Térey Jánoshoz ['Линије моћи: Приступи Јаношу Тереију'], pp. 327-354. Budapest: L'Harmattan, 2009.

Kovács, Béla Lóránt. "»Körút csak az, mi rendszert alkot«: Térey János: Paulus" ['»Кружни булевар је само оно што конституише систем»: Јанош Тереи, Паулус']. In: Lapis József - Sebestyén Attila (eds.), Erővonalak: Közelítések Térey Jánoshoz ['Линије моћи: Приступи Јаношу Тереију'], pp. 115-120. Budapest: L'Harmattan, 2009.

Leerssen, Joep. "Mimesis and Stereotype". Yearbook of European Studies, vol. 4, pp. 165-175, 1991.

Leerssen, Joep. "Imagology: History and Method". In: Manfred Beller - Joep Leerssen (eds.), Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters, pp. 17-32. Amsterdam - New York: Rodopi, 2007. CrossRef

Margócsy, István. "A posztmodern Gesamtkunstwerk. Térey János: Paulus". ['Постмодерни Gesamtkunstwerk. Јанош Тереи, Паулус']. In: Lapis József - Sebestyén Attila (eds.), Erővonalak: Közelítések Térey Jánoshoz ['Линије моћи: Приступи Јаношу Тереију'], pp. 93-103. Budapest: L'Harmattan, 2009.

Menyhért, Anna. "Drezda (és) az olvasó: Térey János: Drezda februárban" ['Дрезден (је/и) читалац: Јанош Тереи, Дрезден у фебруару']. In: Lapis József - Sebestyén Attila (eds.), Erővonalak: Közelítések Térey Jánoshoz ['Линије моћи: Приступи Јаношу Тереију'], pp. 81-83. Budapest: L'Harmattan, 2009.

Térey, János. A valóságos Varsó: Panaszkönyv ['Стварна Варшава: Књига жалби']. Budapest: Seneca, 1995.

Térey, János. Drezda februárban: Versek [Дрезден у фебруару: Песме], Budapest: Palatinus, 2000.

Térey, János. Paulus ['Паулус'], Budapest: Palatinus, 2001.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти