Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у цитатним базама података WоS и Scopus

  • Gordana Đoković Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: библиометријска истраживања, анализа цитираности, часописи, WoS, Scopus

Сажетак

Библиометријска истраживања заснивају се на квантитативној анализи научног рада, што подразумева мерење свих статистички значајних информација. Анализа цитираности је данас најчешће коришћено средство за вредновање научноистраживачког рада, мерење утицаја научника, али и часописа и комплетних институција. У раду ће бити истражени и компаративном методом анализирани подаци о цитираности пет домаћих научних часописа из области књижевност и језик у WoS и Scopus цитатним базама података. Поред увида у укупан број цитираних радова из одабраних часописа према годинама (2012–2021), циљ је био да се стекне увид у то одакле су аутори који цитирају ове радове и на ком језику пишу. На основу добијених података стећи ће се слика тренутног стања и извући закључци о повећању цитираности научних часописа у нашој земљи.

Референце

"Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa". Sl. glasnik RS 159/2020.

"Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača". Sl. glasnik RS 24/2016 i 21/2017.

DoiFil - Repozitorijum digitalnih identifikatora objekata (DOI) Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Link

doiSerbia Link

Đoković, Gordana. "Naučni časopisi Filološkog fakulteta: vidljivost, citiranost, vrednovanje". Anali Filološkog fakulteta 32.2(2020): 449-462.CrossRef

Ejdus, Filip. Mapiranje i analiza sistema istraživanja u društvenim naukama u Srbiji. Link 30.03.2022.

Emerging Sources Citation Index - ESCI

Filipi Matutinović, Stela. Naučne informacije u Srbiji: protok, dostupnost, vrednovanje. Beograd: Srpsko biološko društvo: Biološki fakultet: Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" : Narodna biblioteka Srbije, 2014.

Grujić, Dragana. "Književni časopisi u bazama podataka." Književna istorija, 51.168(2019):245-257. CrossRef

Keramatfar, Abdalsamad&Hossein Amirkhani (2018). "Bibliometrics of sentiment analysis literature". Journal of Information Science 1.13 (2018): 1. CrossRef

Književna istorija Link

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Kategorizacija časopisa Link

Pehar, Franjo. "Od statističke bibliografije do bibliometrije." Povijest razvoja kvantitativnog pristupa istraživanju pisane riječi". Libellarium 3.1 (2010): 1-28. CrossRef

Pritchard, Alan. "Statistical Bibliography or Bibliometrics?" Journal of Documentation 25.4 (1969): 349. CrossRef

Rayward W. Boyd. "The case of Paul Otlet, pioneer of information science, internationalist, visionary: reflections on biography". Journal of Librarianship and Information Science23.3(1991): 135-145. CrossRef

SCOPUS Link

Vraneš, Aleksandra. Bibliografija. Beograd: Filološki fakultet, 2013.

Web of Science - WOS

Zbornik Matice srpske za književnost i jezik Link

Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози