Општи однос ироније и сарказма

  • Dušan R. Živković Филолошко-уметнички факултет Универзитет у Крагујевцу
Кључне речи: иронија, сарказам, интердисциплинарност, иронијска интенција, супротност, сатира, пародија

Сажетак

Предмет рада представља анализу природе, облика и функција ироније и сарказма, од процеса стварања и перципирања ироничних и саркастичних исказа, преко њихових ефеката и интерференције у оквиру иронијског дискурса, до структурирања и исхода ироније ситуације у говорном чину и у књижевно-уметничком делу. Опште односе ироније и сарказма проучавали смо посредством интердисциплинарног приступа: од реторичких, преко прагматичких, семантичких, до стилистичких и филозофских домена. На тај начин смо објединили синхронијску и дијахронијску перспективу, аналитичко-синтетичком методом.
Наш научни допринос се састоји и у разматрању односа надмоћности и потчињености у ироничним и саркастичним исказима и ситуацијама, степенима сугерисања, прикривања и откривања иронијске интенције, као и питања раслојавања сарказма ‒ у случајевима у којима сарказам представља врсту ироније, у односу на случајеве у којима је евидентнија аутономнија позиција сарказма у односу на иманентне одлике ироније. Запазили смо да се примери сарказма који у својој основи имају кључна обележја иронијског дискурса (претварање, противречност, супротност значења) могу сматрати врстама јетке ироније, док примери сарказма који немају изражене наведене особине, већ поседују отворенији став надмоћности којим се може и директније увредити саговорник ‒ самим тим имају самосталније домене деловања.

Референце

Aristotel. Nikomahova etika. Prevela sa starogrčkog Radmila Šalabalić. Beograd: BIGZ, 1980.

Aristotel. O pesničkoj umetnosti. Preveo sa starogrčkog Miloš N. Đurić. Beograd: Dereta, 2002.

Aristotel. Retorika 1, 2, 3. Preveo sa starogrčkog Marko Višić. Novi Sad: Svetovi, 1997.

Bagić, Krešimir. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga, 2002.

Breht, Bertold. Majka hrabrost i njena deca. Preveli sa nemačkog Tatjana Šenk i Jovan Ćirilov. Beograd: Rad, 1964.

Dews, Shelly, Joan Kaplan and Ellen Winner. "Why not say it directly? The social functions of irony". Discourse Processes, 19. 3 (1995): 347-367. Crossreff

Domanović, Radoje. Sabrana dela. Kragujevac: Koraci, 2009.

Gibbs, Raymond, Jennifer E. O'Brien and Shelly Doolittle. "Inferring meanings that are not intended: Speakers' intentions and irony comprehension". Journal Discourse Processes 20.2 (1995): 187-203. Crossreff

Grice, Paul. "Logic and Conversation". Syntax and Semantics. Vol. 3: Speech Acts. Ed. by Peter Cole and Jerry L. Morgan. New York: Academic Press, 1975. 41-58. Crossreff

Hobs, Tomas. Levijatan ili materija, oblik i vlast države crkvene i građanske. Preveo s engleskog Milivoje Marković. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011.

Ivanko, Stacey, Penny Pexman and Kara Olineck. "How Sarcastic are You? Individual Differences and Verbal Irony". University of California. 6. 11. 2017.

Jakobson, Roman. Lingvistika i poetika. Prevela s ruskog Draginja Pervaz. Beograd: Nolit, 1966.

Jankelevič, Vladimir. Ironija. Preveo s francuskog Branko Jelić. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1989.

Jorgensen, Julia. "The functions of sarcastic irony in speech". Journal of Pragmatics, 26 (1996): 613-634. Crossreff

Jovanović-Zmaj, Jovan. Političke i satirične pesme. Novi Sad: Matica srpska, 1979.

Kovačević, Dušan. Izabrane drame. Beograd: Nolit, 1987.

Kovačević, Miloš. Lingvostilistika književnog teksta. Beograd: SKZ, 2012.

Kovačević, Miloš. Spisi o stilu i jeziku. Banja Luka: Književna zadruga, 2006.

Kovačević, Miloš. Stilske figure i književni tekst. Beograd: Trebnik, 1998.

Kovačević, Miloš. Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin, 2000.

Krnjević, Hatidža. "Sarkazam". Rečnik književnih termina. Ur. Dragiša Živković, Beograd: Nolit, 1985. 693.

Kvintilijan, Marko Fabije. Obrazovanje govornika. Preveo sa latinskog Petar Pejčinović. Sarajevo: Veselin Masleša, 1985.

Lešić, Zdenko. Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

Man, Paul De. "The concept of irony". Aesthetic Ideology. Minneapolis: University of Minnesota, 1996.

Maricki Gađanski, Ksenija i Predrag Lazarević. "Ironija". Rečnik književnih termina. Ur. Dragiša Živković. Beograd: Nolit, 1985. 275-276.

Platon. Meneksen; Fileb; Kritija. Prevela sa grčkog Ksenija Maricki Gađanski. Beograd: BIGZ, 1983.

Popović, Sterija, Jovan. Rodoljupci: veselo pozorište u pet dejstvija. Beograd: Ringier Axel Springer, 2013.

Popović, Tanja. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art, 2007.

Prop, Vladimir. Problemi komike i smeha. Preveo s ruskog Bogdan Kosanović. Novi Sad: Dnevnik: Književna zajednica, 1984.

Schoentjes, Pierre. Poetique de l'ironie. Paris: Seuil, 2001.

Solar, Milivoj. Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Stojanović, Dragan. Ironija i značenje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003.

Tartalja, Ivo. Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1998.

Toplak, Maggie and Albert Katz. "On the uses of sarcastic irony". Journal of Pragmatics, 32.10(2000): 1467-1488. Crossreff

Werkmann, Ana. "Ironični iskazi i Griceovo načelo suradnje". Hrvatistika 5 (2011): 135-144.

Wilson Deirdre and Dan Sperber. "Irony and the Use-Mention distinction". Radical Pragmatics. Ed. Peter Cole. New York: Academic Press, 1981. 295-318.

Wilson Deirdre and Dan Sperber. "On verbal irony". Lingua 87 (1992): 53-76. Crossreff

Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Naučna knjiga; Sarajevo: Svjetlost, 1971.

Živković, Dušan. "Ironija u kontekstu društvenih promena i konstrukcije identiteta u drami Balkanski špijun Dušana Kovačevića". Savremeno društvo i kriza proučavanja jezika i književnosti. Ur. Miloš Kovačević i Dragan Bošković. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2012. 341-355.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Појмовник