Милишићева поезија за дјецу: збирке "Тумарало", "Настрана врана" и "Муфица"

  • Nedeljka Bjelanović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: поезија за дјецу, хумор, фантастика, иронија и друштвена критика, савремени поетички токови

Сажетак

Рад представља прилог проучавању поетике Милана Милишића у контексту разматрања поетских одлика онога што је он сâм означио пјесмама за дјецу, у поднасловима анализираних двије од три анализиране збирке. У обзир се зато узима вријеме настанка ове поезије на међи, односно општепоетички контекст, тематска грађа, процеси наративности и драматизације, али нарочито поступци хуморног опјевања стварности и онеобичавање, односно удио фантастичних слика које ни природа апартног пјесничког говора не укида нити апсорбује. Као посебно важна разматра се и чињеница да су двије збирке објављене, а трећа допуњена, из заоставштине.

Референце

Čakarević, Marjan. "Beleška o priređivanju i napomene o verzijama". U: Milišić, Milan. Sabrana poezija, knj. I. Kulturni centar Novog Sada, 2016.

Čudić, Predrag. "Vrana, tuga i uspomena". U: Milišić, Milan. Nastrana Vrana. Pjesme za djecu. Beograd: Radionica SIC, 1995, 73-81.

Danojlić, Milovan. Naivna pesma. Beograd: Nolit, 1976.

Đurić, Dubravka. "Milan Milišić: Nastrana vrana". Naša borba, 25. 7. 1996, br. 532, 17.

Jergović, Miljenko. "Milan Milišić, jedna mladost u Dubrovniku". Link, 31. 12. 2011, pristupljeno 25. 10. 2018.

Kerol, Luis. Alisa u Zemlji čuda. Prev. Luka Semenović. Sarajevo: Svjetlost, 1969.

Lesnik Oberstajn, Karin. "Osnove: šta je književnost za decu. Šta je detinjstvo?" U: Tumačenje književnosti za decu, prir. Piter Hant, ured. Zorana Opačić. Prev. Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013.

Milarić, Vladimir. Zeleni bregovi detinjstva. Zmajeve dečje igre, Novi Sad, 1975.

Milišić, Milan. Mufica. Zagreb: Srpsko prosvjetno društvo "Prosvjeta", 2011.

Milišić, Milan. Nastrana Vrana. Pjesme za djecu. Beograd: Radionica SIC, 1995.

Milišić, Milan. Sabrana poezija, knj. I. Prir. Marjan Čakarević. Kulturni centar Novog Sada, 2016.

Milišić, Milan. Tumaralo. Pjesme za djecu. Časopis "Dubrovnik", Dubrovnik, 1985.

Pavković, Vasa. "Milan Milišić: Nastrana Vrana", Književne novine, 1-15. 7. 1996, br. 933-934, 17.

Sarlend, Čarls. "Nevinih nema: ideologija, politika i književnost za decu". U: Tumačenje književnosti za decu, prir. Piter Hant, ured. Zorana Opačić. Prev. Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013.

Stajls, Morag (Morag Styles). From the Garden to the Street: Three Hundred Years of Poetry for Children, Bloomsbury Academic, 1998.

Vuković, Novo. Uvod u književnost za djecu i omladinu. Izdavački centar Društva Matice srpske u Crnoj Gori. Podgorica, 2018.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма