Поетика и ревизија: "Волеле су ме две сестре, скупа" (1970) и "Волиле су ме двије сестре, скупа" (1989) Милана Милишића

  • Sonja Veselinović Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: песничка збирка, поетика, верзија, ревизија, циклус, песничка слика, лирски субјект, варијанта, песма у прози, метафора

Сажетак

У раду ће се поредити две верзије Милишићеве песничке збирке, прве књиге Волеле су ме две сестре, скупа (1970) и последње за живота објављене Волиле су ме двије сестре, скупа (1989). Песникова ревизија најочигледнија је у усклађивању прве збирке, објављене на екавици, са остатком опуса на ијекавици, као и на стилско-језичком плану, али ће основни предмет истраживања бити крупније, поетичке измене и преобликовања, у смислу структуре циклуса, њиховог јединства и кохеренције, уобличавања песничког исказа, слике и метафоре. Први циклус у другој варијанти збирке, на пример, конципиран је семантички и поетички заокруженије, са функционалном уводном и завршном песмом које реферишу на наслов читаве збирке и успостављају интертекстуални оквир читања, значајан за остатак књиге. У контексту ревизије као поетичког геста и концепта, честог у Милишићевом доживљају властитог дела, тумачићемо поступак теме и варијације, сажимања, прераспоређивање слика, пригушивање лирског гласа и реторичности, семантичко отварање и нијансирање. На основу ове паралеле, настојаћемо да сагледамо положај и значај ових двеју збирки у Милишићевом опусу, особито у релацији према песничкој збирци Зград из 1977. године.

Референце

Korunović, Goran. Status lirskog subjekta u južnoslovenskim književnostima (1970-1980); doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet, 2017.

Lukić, Jasmina. Drugo lice: prilozi čitanju novijeg srpskog pesništva. Beograd: Prosveta, 1985.

Lukrecije. O prirodi stvari. Prevela Anica Savić Rebac. Beograd: Prosveta, 1951.

Milišić, Milan. Sabrana poezija, knjiga I. Prir. Marjan Čakarević. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2016.

Milišić, Milan. Volele su me dve sestre, skupa. Beograd: Studentski izdavački centar, edicija "Vidici", 1970.

Milišić, Milan. Volile su me dvije sestre, skupa. Sarajevo: Svjetlost, 1989.

Rilke, Rajner Marija. Pesme. Preveo Branimir Živojinović. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 1964.

Rogić Musa, Tea. "O 'pjesniku stvari': metafora u pjesmi Vjerujući u stvari Milana Milišića". Književna republika IX, 7-9 (srpanj-rujan 2011): 49-54.

Tasso, Torquato. Rime di Torquato Tasso. Salerno, Roma: Einaudi, 1994.

Torbarina, Josip. "Tassovi soneti i madrigali u čast Cvijete Zuzorić Dubrovkinje. Uz nove prijevode Vladimira Nazora". Hrvatsko kolo XXI, 1940: 69-96.

Trpković, Jelena i dr. (ur.). Hommage Milišiću (Knjiga prijatelja o pesniku Milanu Milišiću). Beograd: LIR BG: Forum pisaca, 2005.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма