Дидроов триптих о моралу

  • Milan Janjić Филозофски факултет Универзитет у Нишу
Кључне речи: Дидро, природни морал, друштвени морал, индивидуално начело, етика љубави, моралне приче

Сажетак

У овом раду анализираће се три Дидроове (Denis Diderot, 1713–1784) приповести: Ово није прича (Ceci n’est pas un conte, 1773), Госпођа де Ла Карлијер (Madame de La Carlière, 1773) и Додатак Бугенвиловом Путовању (Supplément au Voyage de Bougainville, 1796). Ове три приче, према замисли аутора, творе триптих о моралу и групишу питања која се тичу људске природе, етике љубави, разлике између друштвених норми и појединачних моралних начела човека. Стога, ближим увидом у поменуте приче, које служе као књижевне илустрације Дидроове философске потраге о моралу, разматра се да ли је човеку довољан природни морал (morale naturelle) или су неопходни грађански закони да би се изградио задовољавајући друштвени морал (morale sociale). Овај истраживачки оглед, такође, жели да одговори на питање да ли, на основу анализираних примера, индивидуалнa начела имају предност над друштвеним конвенцијама или је случај обрнут.

Референце

Blomsted, Jan. Shame and guilt, Diderot's moral rhetoric. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1998.

Crocker, Lester. Diderot's chaotic order, approach to synthesis. New Jersey: Princeton University Press, 1974.

Crocker, Lester. Two Diderot studies: ethics and esthetics. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1952.

Diderot, Denis. Ceci n'est pas un conte, Madame de La Carlière, Supplément au Voyage de Bougainville et Satyre première. In : Œuvres - contes (tome II). Éd. Laurent Versini. Paris : Robert Laffont, 2002.

Diderot, Denis. Moralne priče. Prev. Jovan Popović. Beograd: EOS, 1938.

Didro, Deni. Dodatak Bugenvilovom Putovanju. Prev. Miloš Konstantinović. Beograd: Paideia, 2014.

Dieckmann, Herbert. Cinq leçons sur Diderot. Genève/Paris : Librairie E. Droz/Librairie Minard, 1959.

Hermand, Pierre. Les idées morales de Diderot. New York: Georg Olms, 1972.

Kölzow, Arthur. "The Emotionality of Moral Judgement in Diderot's Literature". The Eighteenth Century, 58. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017. 1-17. Crossreff

Laffitte, Maryse. « Diderot : hésitations autour de la promesse (Histoire de Madame de la Carlière) ». Revue romane, 27, Copenhagen: Blackwell Publishing, 1992. 90-103.

Lanessan, Jean-Louis. La morale naturelle. Paris : Librairies Félix Alcan et Guillaumin réunies, 1908.

Lepape, Pierre. Diderot. Paris : Flammarion, 1991.

Paskal, Blez. Misli. Prev. Miodrag Ibrovac. Beograd: Kultura, 1965.

Proust, Jacques. Diderot et l'Encyclopédie. Paris : Albin Michel, 1995.

Versini, Laurent. « Introduction ». Œuvres - contes (tome II). Denis Diderot. Éd. Laurent Versini. Paris : Robert Laffon, 2002. 461-469.

Vučelj, Nermin. "Didro i romaneskno: postupak autentifikacije narativne fikcije". Philologia mediana, IV. Niš: Filozofski fakultet, 2012. 267-281.

Vučelj, Nermin. Didro i estetika. Niš: Filozofski fakultet, 2015.

Wilson, Arthur. Diderot, sa vie et son œuvre. Trad. de l'anglais par Gilles Chahine, Annette Lorenceau, Anne Villelaur. Paris : Laffon / Ramsay, 1985.

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози