Филм Анђели у Америци и филмска читања Т. С. Елиотових песничких слика у Пустој земљи и Четири квартета

  • Milena Vladić Jovanov Филолошки факултет Универзитет у Београду
Кључне речи: филм, књижевност, идентитет, метаквалитет, преображај дискурса, референцијалност, модернизам и постмодернизам, сукоб интертекстуалних модела

Сажетак

У раду се приказује интердисциплинарно проучавање веза између књижевности и филма. Начин на који се филм предочава указује на чињеницу да је коренски повезан с причом како је схватамо у књижевности. С друге стране, у књижевности модерног и постмодерног доба песничка и наративна дела своју целовитост дугују везама које преузимају из филмских техника. Читајући књиге и гледајући филмове, уочавамо да обогаћене интерпретације једино могу опстати у савременом добу које нас зове да ствари не сагледавамо понаособ и појединачно већ повезано, а да везу тражимо на логичком плану у коме учествује наше образовање.

Референце

IZVORI

Angels in America. directed by Mike Nichols. Screenplay by Tony Kushner.

Eliot, T. S. Pesme: ,,Pusta zemlja". Beograd: SKZ. 1998.

Eliot, T. S. Pesme: ,,Četiri kvarteta". Beograd: SKZ, 1998.

Eliot, T. S. The Letters of T. S. Eliot: "To Mary Hutchinson". New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1988.

Eliot, T. S. The Complete Poems and Plays 1909-1950: "The Waste Land". New York: Harcourt Brace & Company, 1952.

LITERATURA

Abot, H. Porter. Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Chatman, Seymour. Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca and London: Cornell University Press, 1980.

Davidson, H. "Improper desire: reading The Waste Land" u The Cambridge Companion to T. S. Eliot, ed. by A. David Moody. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Crossreff

Davidson, H. T. S. Eliot and Hermeneutics: Absence and Inerpretation in "The Waste Land". Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1985.

Derrida, Jacques. A Taste for the Secret. Cambridge: Polity Press. 2001.

Derrida, Jacques. Aporias. Translated by Thomas Dutoit. California: Stanford University Press, 1993.

Diepeveen, Leonard. Changing Voices, The Modern Quoting Poem. Michigan: The University of Michigan Press, 1993.

Eco, Umberto. On Literature: "Intertextual Irony and Levels of Reading". New York: Harcourt, INC, 2002.

Eko, Umberto. Ime ruže. Beograd: Paideia, 2002.

Frojd, Sigmund. Psihologija mase i analiza ega. Beograd: Fedon, 2006.

Horrocks, Roger. Freud Revisited, Psychoanalytic Themes in the Postmodern Age. London: Palgrave, 2001. Crossreff

Lacan, Jacques. Ecrits. New York: W. W. Norton & Company, 2002.

Lakan, Ž. ,,Stadijum ogledala kao tvoritelj Ja kakva nam se otkriva u psihoanalitičkom iskustvu", u: Spisi. Beograd: Prosveta, 1983.

McCabe, Susan. Cinematic Modernism, Modernist Poetry and Film. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Šklovski, V. O Majakovskom. Zagreb: Naprijed, 1967.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози