Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин

  • Dragana Đorđević Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: метафикција, метајезик, Привиђења из сенке, ’Aẖyilatal-ẓill, Мансура Изудин, експериментални роман

Сажетак

Преиспитивање језика и његових бројних улога, манифестација и начина на које се може перцепирати представља један од заступљенијих мотива у метафикцијском и експерименталном роману Привиђења из сенке (ар. ’Aẖyilat al-ẓill) египатске књижевнице млађе генерације Мансуре Изудин (1976). Овај роман, први пут објављен на арапском 2017. године, док се српски превод појавио 2019. у издању Геопоетике, поседује све одлике савременог арапског експерименталног прозног стваралаштва, где метајезичка размишљања представљају једну од најзначајнијих карактеристика. Овај рад бави се мотивом језика у две његове најупечатљивије реализације у роману. То су језик као метајезик књижевности, где ауторка промишља сâм чин писања и стваралаштва и књижевноуметничке језичке употребе, као и метајезик као лично језичко искуство, као материјал од кога је саздано сећање, где се Изудинова највише бави односом језика и идентитета. У анализи смо се ослањали на општа теоријска промишљања о метафикцији и метајезику – Во, Федерман, Хачен (Waugh, Federman, Hutcheon), као и на најрелевантнија књижевна арабистичка проучавања метафикцијског модернистичког и постмодернистичког стваралаштва у арапској књижевности Мусавија и Кајанија (Musawi, Caiani), при чему смо на најкарактеристичнијим примерима из романа приказали врло специфичне и оригиналне ауторкине уметничке поступке претварања метајезика у један од централних мотива тог метафикцијског романа. Анализа одабраних примерa указујe на то да је Мансура Изудин обе манифестације мотива метајезика посматрала како из епистемолошке, тако и онтолошке перспективе јер се бавила снагом, потенцијалом, смислом и дометима језика у књижевности и личном језичком искуству.

Референце

IZVORI

Izudin, Mansura. Priviđenja iz senke; prevela s arapskog Dragana Đorđević. Beograd: Geopoetika izdavaštvo. 2019.

LITERATURA

Baalbaki, Ramzi. The Arabic lexicographical tradition: from the 2nd/8th to the 12th/18th century. Leiden/Boston: Brill. 2014. CrossRef

Caiani, Fabio. Contemporary Arab Fiction. Innovation from Rama to Yalu. London & NewYork: Routledge. 2007. (e-Book). CrossRef

Đorđević, Dragana. "Čudesni svetovi iz senke". Priviđenja iz senke. Mansura Izudin; s arapskog prevela Dragana Đorđević. Beograd: Geopoetika izdavaštvo. 2019. str. 179-180.

Federman, Raymond. "Surfiction: Writingwith No Restraints". Postmodernism. Eds. Derek Maus. San Diego: Greenhaven Press. 2001. pp. 66-74.

Haywood, John. Arabic Lexicography: its history, and its place in the general history of lexicography. Leiden: E. J. Brill. 1965.

Hutcheon, Linda. Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox. Ontario: Wilfrid Laurier University Press. 1980.

Koçak, Abit Yaşar. Handbook of Arabic dictionaries. Berlin: Schiler. 2002.

Kristal, Dejvid. Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike; preveli s engleskog Ivan Klajn i Boris Hlebec. 2. izdanje. Beograd: Nolit. 1999.

Meyer, Stefan. The Experimental Arabic Novel: Postcolonial Literary Modernism in the Levant. New York: SUNY. 2001.

Musawi (al-), Muhsin Jassim. The postcolonial Arabic novel: debating ambivalence. Leiden/Boston: Brill. 2003.

Waugh, Patricia: Metafiction: the theory and practice of self-conscious fiction. (Newaccents). London & New York: Routledge. 2001. (e-Book).

Објављено
2022-01-26
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма