Заборав политичког у огледалу античке грчке драме

  • Bojan Kovačević Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
Кључне речи: грчка драма, заједнички свет, диониско, аполонско, политичко, поредак

Сажетак

Анализом дела драмских песника античке Грчке у чланку расветљавамо проблем рађања и ишчезавања заједничког света полиса. Као теоријски оквир користимо Ничеову анализу односа између диониског и аполонског начела, који у нашем тумачењу одговара односу између политичког и поретка. Показујемо да заједнички свет настаје склапањем савеза између политичког и поретка и опстаје све док се ова два брата-непријатеља (frères ennemis) налазе сједињени у односу велике напетости. Грчки трагичари уче нас да покушај укидања те напетости представља најопаснију претњу опстанку заједничког света. Пратећи антички уметнички путоказ показујемо да разумско настојање да се не-поредак и потенцијална хаотичност трајно одстране из темеља поретка води одвајању аполонског од диониског начела, који тако раздвојени мењају своју природу. Аполонско постаје празна љуштура која не успева да укроти пробуђени хаотични живот друштва, док се политичко спушта до анимално разобрученог или тупо равнодушног, лишеног смисла, мере и границе. Закључке до којих нас анализа грчких трагедија води на крају рада користимо како бисмо из новог угла расветлили странпутице покушаја европских државника након Другог светског рата да изграде аполонски наднационални поредак разума и мере из чијих ће темеља оно политичко, непредвидљиво, неухватљиво и потенцијално разорно бити трајно протерано.

Референце

Arendt, Hannah. On Revolution, Penguine Books, 1990.

Arendt, Hannah. The Human Condition, The University of Chicago Press, 1998. Crossref

Aristofan. "Oblaci", u: Komedije, Feniks Libris, Beograd, 2015A.

Aristofan. "Ptice", u: Komedije, Feniks Libris, Beograd, 2015B.

Aristofan. "Žabe", u: Komedije, Feniks Libris, Beograd, 2015C.

Aristotel. O pesničkoj umetnosti, Dereta, Beograd, 2008.

Bek, Urlih. Kosmpolitska Evropa, Megatrend univerzitet, Beograd, 2012.

Bek, Urlih. Nemačka Evropa, Megatrend univerzitet, Beograd, 2013.

Diels, Hermann. Predsokratovci, I svezak, Naprijed, Zagreb, 1983.

Đurić, Miloš. Istorija helenske književnosti, Beograd, Zavod za udžbenike, 1988.

Euben J. Peter. "Introduction", in: Greek Tragedy and Political Theory, University of California Press, 1986.

Euripid. "Hipolit", u: Grčke tragedije, Srpska književna zadruga, 1994A.

Euripid. "Bakhe" u: Grčke tragedije II, Beograd, Srpska književna zadruga, 1994B.

Fischer-Lichte, Erica. History of European Drama and Theater, Routledge, London and New York, 2002. Crossref

From, Erih. Bekstvo od slobode, ITV Centar, Beograd, 2016.

Gauchet, Marcel. La condition politique, Éditions Gallimard, Paris, 2005.

Grim, Diter. Evropa da - ali kakva?, Albatros plus, Beograd, 2018.

Habermas, Jürgen. 2012: The crisis of the European Union: A Response. Polity Press.

Halimi, Serge. "Quand tout remonte à la surface", Le monde diplomatique, No. 778 - 66 anée, Janvier 2019.

Haas, Ernst. The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces 1950-1957. London: Stevens & Sons Limited, 1958.

Hegel, G. V. Georg. Istorija filozofije, sv. II, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1975.

Henis, Vilhelm. Politika i praktička filozofija, Nolit, Beograd, 1983.

Kovačević, Bojan. Europe's Hidden Federalism, Routledge, London, New York, 2017.

Ksenofont. Uspomene o Sokratu, BIGZ, Beograd, 1980.

Kvas, Kornelije. Istina i poetika, Akademska knjiga, Beograd, 2011.

Laertije, Diogen. Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Dereta, Beograd, 2005.

Mair, Peter. Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy. Verso, London, New York, 2013.

Majer, Kristijan. Nastanak političkog kod Grka, Albtros plus, Beograd, 2010.

Maus, Ingeborg. Ljudska prava, demokratija i mir, Albators plus, Beograd, 2017.

Medenica, Ivan. Tragedija inicijacije ili nepostojani princ, Clio, Beograd, 2016.

Monnet, Jean. Mémoires,Fayard, Paris, 1976.

Milward, Alan. The European rescue of the Nation-State, Routledge, London and New York, 2000. Crossref

Niče, Fridrih. Rođenje tragedije, BIGZ, Beograd, 1983.

Niče, Fridrih. Knjiga o filozofu, Dereta, Beograd, 2005.

Pater, Walter. Plato and Platonism: A Series of Lectures, Cambridge Scholars Press, 2002.

Popper, Karl. Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, sv. I: "Platonova čarolija", Kruzak, Zagreb, 2003.

Platon. Ijon, BIGZ, Beograd, 1985A.

Platon. Gozba, BIGZ, Beograd, 1985B.

Platon. Fedar, BIGZ, Beograd, 1985C.

Platon. Zakoni, BIGZ, Beograd, 1990.

Platon. Država, Dereta, Beograd, 2005.

Puchner, Martin. The Drama of Ideas. Platonic Provocations in Theater and Philosophy, Oxford University Press, 2010.

Samardžić, Slobodan. Evropska unija: sistem u krizi. Izdavačka knižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2016.

Sartr, Žan Pol. Putevi slobode. Zrelo doba. Nolit, Beograd, 1984.

Sofokle. "Car Edip", u: Grčke tragedije, Srpska književna zadruga, 1994.

Strauss, Leo. Socrates and Aristophanes, The University of Chicago Press, 1966.

Švacov, Vladan. Antička dramaturgija. Antropografija antičke drame, ArTresor naklada, Zagreb, 2014.

Volin, Šeldon. Politika i vizija, FilipVišnjić, Beograd, 2007.

Wolin, Sheldon. "Political theory as a Vocation", The American Political Science Review, Vol. 63, No. 4, 1969, pp. 1062-1082. Crossref

Објављено
2021-04-12
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози