Мит у теоријским радовима Нортропа Фраја

  • Milomir Gavrilović Филолошко-уметнички факултет Универзитет у Крагујевцу
Кључне речи: мит, структура, архетипска критика, теорија песничких слика, теорија жанрова

Сажетак

Рад упућује на неколика одређења појма мит у теоријском систему Нортропа Фраја, превасходно кроз анализу оних места знамените студије Анатомија критике, на којима се поменута терминолошка и теоријска промишљања налазе, али и кроз увиде у друге преведене Фрајове списе и огледе, првенствено есеј „Мит, приповедачка књижевност и померање“. Нортроп Фрај је миту посветио значајан простор у својим теоријским радовима, приписујући му неколико истакнутих функција. Мит, према њему, учествује у конституисању жанровских конвенција, али и наджанровских књижевних форми, условљава одређено структурно и интер/надтекстуално устројавање и позиционирање како појединачних дела, тако и целокупне књижевности, одређује квалитативна и класификативна одређења песничких слика, условљава приповедне узусе и матрице, и, што је можда од највећег значаја, представља систем искуствених, приповедачких и сликовних форми које су, измењене, инкорпориране у књижевна дела. Самим тим, одређење мита од великог је значаја за разумевање Фрајевих теоријских премишљања, будући да канадски теоретичар никада не губи из вида искуствени обзор мита док покушава да заснује синтетички теоријски поглед на целокупну књижевност. Циљ овог рада се исцрпљује у покушају да се представи Фрајево одређење појма мит, као и његових улога и функција које задобија инкорпорирајући се у књижевност.

Референце

Denham, Robert D. Northrop Frye and others: Twelve writers who helped shape his thinking. Otawa: University of Otawa Press, 2015.

Dubois, Diane. Northrop Frye in context. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

Džadžić, Petar. O Prokletoj avliji. Beograd: Prosveta, 1975.

Ford, Russel. Norhrop Frye on myth. Abingdon on Thames: Routledge, 1998.

Fraj, Nortrop. Anatomija kritike: četiri eseja. Prevela Gorana Raičević. Novi Sad: Orpheus; Beograd: Nolit, 2007.

Fraj, Nortrop. Mit i struktura. Prevela Maja Herman Sekulić. Sarajevo: Svjetlost, 1991.

Fraj, Nortrop. Pesnička mitologija. Prevela Tanja Bulatović. Beograd: Književna reč, 1999.

Fraj, Nortrop. Veliki kod(eks): Biblija i književnost. Preveli Novica Milić i Dragan Kujundžić. Beograd: Prosveta, 1985.

Frye, Northop and Jay Macpherson. Biblical and Classical Myths:The Mythological Framework of Western Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2004.

Hart, Jonathan. Northrop Frye: The Theoretical Imagination. London: Routledge, 1994.

Herman Sekulić, Maja. "Predgovor". Mit i struktura. Nortrop Fraj. Sarajevo: Svjetlost, 1991. 3-13.

Meletinski, E. M. Poetika mita. Preveo Jovan Janićijević. Beograd: Nolit, 1983.

Meletinski, Jeleazar. O književnim arhetipovima. Prevela Radmila Mečanin. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2014.

Pavlović, Tomislav. Robert Grejvz između istorije i mita. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2017.

Raičević, Gorana. Drugi svet: eseji o književnosti: istorija, teorija, kritika. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

Segal, Robert A. Myth: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004. Crossreff

Todorov, Cvetan. Uvod u fantastičnu književnost. Prevela Aleksandra Mančić. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Појмовник