Povedke NOB skozi prizmo intertekstualnosti

  • Breda Vidmar Mandič Ekonomska šola, Ljubljana
Кључне речи: folklorni narativ, pripovedanje, Drugi svetski rat, NOB, intertekstualnost, asimilacijska citirana perspektiva

Сажетак

У чланку се анализира 55 приповедања о НОБ-у из 42. књиге збирке Гласови, која је настала као резултат систематичног сакупљања књижевног фолклора на словеначком етничком подручју под уредништвом проф. др Марије Станоник. Разматрање се ослања на теорију интертекстуалности коју у словеначкој науци о књижевности развија Марко Јуван, ослањајући се на научна сазнања Јулије Кристеве и Михаила Бахтина. Посебна пажња посвећује се интерпретацији компонената системског историјског предлошка и односа вредновања који се успоставља између предлошка и средине у којој настаје текст. У наративима који тематизују НОБ на историјски предложак упућују експлицитни показатељи. Историјски предложак се репродукује у средишњим мотивима (партизанство, мобилизација у немачку војску, живот цивилног становништва током Другог светског рата, усташе, прогнаници), а елементе предлошка могу преносити и споредни мотиви. Приповедачи често у приповедање уносе властита искуства, коментаришу и додатно објашњавају догађаје, резимирају, некада изражавају сумњу или чак признају властито незнање, тј. непознавање догађаја. У приповедањима је углавном остварена асимилацијска цитирана перспектива и потврђивање историјског предлошка. Слагање са предлошком приповедачи наглашавају помињајући приповедача претходног текста, именовањем непосредних учесника у догађају, описивањем ближњег места догађаја или једноставним коментаром у финалној позицији.

Референце

Hrobat, Katja. Ko Baba dvigne krilo. Prostor in čas v folklori Krasa. Ljubljana: Znanstvena založba filozofske fakultete, 2010.

Ivančič Kutin, Barbara. Živa pripoved v zapisu: kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Crossreff

Javornik, Marjan in Alenka Dermastia (ur.). Enciklopedija Slovenije 5. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.

Mrvič, Stane in Janez Kos. Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju občine Sevnica. Sevnica: Občinska konferenca SZDL, 1989.

Palavestra, Vlajko. Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Buybook, 2004.

Risteski, Ljupčo. "The Category of Linear (Historical) Time in the Traditional Culture of Macedonians". Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Ed. Mirjam Mencej. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2008, 199-212.

Rudan, Evelina. "Authentication Formulae in Demonological Legends". Narodna umjetnost 43.1 (2006): 89-111.

Savnik, Roman, France Planina in Živko Šifrer (ur.). Krajevni leksikon Slovenije. Repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in turističnimi podatki vseh krajev Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije,1968.

Stanonik, Marija. "Kategorija časa v slovenski slovstveni folklori". 36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj. Ur. Irena Orel. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Ljubljana, 2000, 191-224.

VM - Vidmar Mandič, Breda. Kar nej rejs, se neč ne guvuri. Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2013.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања