Срби и вуци у истраживањима Веселина Чајкановића

  • Aleksandar Loma Филозофски факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: Веселин Чајкановић, вук, Срби, Балтословени, Индоевропљани, ратничке дружине, ликантропија

Сажетак

Четврт века, од 1921. до своје смрти 1946, Веселин Чајкановић бавио се реконструкцијом претхришћанске религије Срба и притом, од самог почетка, обраћао нарочиту пажњу на посебан значај вука у српској традицији; на крају, дошао је до закључка да се српски врховни бог своди на митског родоначелника, првобитно замишљаног у териоморфном, вучјем обличју. Таква, тотемистичко‑манистичка интерпретација данас је тешко прихватљива. Чајкановићу је промакла битна чињеница која одређује место вука у традиционалној слици света од најранијих времена, у најмању руку од млађег палеолита: вукове људи перципирају као колектив, чопор, јер они спадају међу најдруштвеније животиње, са строго успостављеном хијерархијом и функцијама унутар дате заједнице, а то је људима, с једне стране, омогућило да их присвоје – наметнувши се за вођу крда човек је, много пре свих осталих животиња, припитомио вука, претворивши га у пса – а с друге им је дало повода да се сами поистовећују са вуковима, подражавајући организацију вучјег чопора у лову и доцније у рату. Код индоевропских народа, по том обрасцу обучавали су се младићи у склопу своје ратничке иницијације. Обука је трајала више година и могла се завршити слањем целе једне генерације младих ратника у туђину, ради извиђања и запоседања нових територија. Спомен на овакве дружине, њихово преодевање у вукове и „вучје“ понашање, остао је у фолклорном лику ликантропа‑вукодлака, који је Чајкановић погрешно поистовећавао са вампиром као живим мртвацем. За прасловенско доба реконструише се епски лик кнеза‑вешца, одражен код Руса у Всеславу Полоцком – Волху Всеславјевичу, а код Срба у деспоту Змај‑Огњеном Вуку. Неки његови елементи, као метеоролошка магија и улога „Вучјег пастира“, везали су се у српском народном предању за принца Растка Немањића, доцнијег архиепископа и националног светитеља Светог Саву.

Референце

- - - "*Rěčь, *slovo, *besěda - etimologija i semantička praistorija." Južnoslovenski filolog 64 (2008): 199-216. Crossreff

- - - "Kako je Sv. Mavrikije postao crnac?". Studia classica anniversaria: Prilozi od meѓunarodnata naučna konferencija održana po povod 70 godini od Institutot za klasični studii, 22-23 noemvri, 2016, Skopje. Ur. Vesna Tomovska i dr. Skopje: Filozofski fakultet, 2017. 267-285.

- - - "Kovilje, kobile, Arhanđeo Mihailo i Sveti Nikola". Glas SANU, Odeljenje jezika i književnosti 31 (2019): 37-68.

- - - "Problems of Chronological and Social Stratification in Historical Anthroponomastics: The Case of 'Lupine' and 'Equine' Proper Names among the Indo-European Peoples". Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 55 (2020): 15-34. Crossreff

- - - "Sveti Sava i oblakogonci." Zbornik radova Vizantološkog instituta L (2013): 1041-1079.

- - - "Veselin Čajkanović - komparativni istoričar religije." Saecula Confluentia. Zbornik radova sa naučnog skupa posvećenog 120-godišnjici nastave klasične filologije na Beogradskom univerzitetu održanog 23. novembra 1995. Beograd: Filozofski fakultet, 2004, 51-65.

- - - "Veselin Čajkanović". Srbi 1903-1914. Istorija ideja. Prir. Miloš Ković. Beograd: Clio, 2015: 749-761.

- - - «K эtimologii st. slav. brakъ.» Staroslověnské dědictví v slovanských a jiných jazycích, Brno 2021 (u štampi).

- - - «Les troupes de jeunes hommes et l'expansion indo européenne». Dialogues d'histoire ancienne 29, no2 (2003): 9-27. Crossreff

- - - Historia Lettica. Das ist Beschreibung der Lettischen Nation.. Dorpt in Liefland: Vogel, 1649. (PDF verzija dostupna na stranici Einhorn_3Werke_1649-36-27.pdf; u nedostatku paginacije u njoj originala iz 1636, upućujemo na stranice te verzije)

- - - O vrhovnom bogu u staroj srpskoj religiji. Priredio Vojislav Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994c.

- - - Prakosovo. Slovenski i indoevropski koreni srpske epike, Beograd: Balkanološki institut SANU, 2002.

- - - Stara srpska religija i mitologija. Priredio Vojislav Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994d.

- - - Studije iz srpske religije i folklora 1925-1942. Priredio Vojislav Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994b.

Anthony, David W. "Migration, ancient DNA, and Bronze Age pastoralists from the Eurasian steppes". Megan Daniels, ed. Homo migrans: Modeling Mobility and Migration in Human History. Albany: SUNU Press, IEMA Distinguished Monograph Series, 2021. (Tekst predat u štampu, postavljen na Academia.edu, bez konačne paginacije.)

Anthony, David W., Dorcas R. Brown. "The dogs of war: A Bronze Age initiation ritual in the Russian steppes". Journal of Anthropological Archaeology 48 (2017): 134-148. Crossreff

Balušok, V. G. «Drevneslavяnskie molodežnыe soюzы i obrяdы iniciacii.» Эtnografičeskoe obozrenie № 3 (1996): 92-98.

Balušok, V. G. «Iniciacii drevnih slavяn (popыtka rekonstrukcii).» Эtnografičeskoe obozrenie № 4 (1993): 57-66. Crossreff

Boas, Franz. "The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians". Report of the United States National Museum for the year ending June 30 (1895): 309-738.

Boas, Franz. Indianische Sagen von der Nord Pacifischen Küste Amerikas. Berlin: Ascher & Co., 1911.

Čajkanović, Veselin. "De daemonibus quibusdam Neohellenicae et Serbicae superstitioni communibus". Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini, I. Studi bizantini e neohellenici, vol. V, 1939, 416-426.

Čajkanović, Veselin. Studije iz srpske religije i folklora 1910-1924. Priredio Vojislav Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994a.

Ćorović, Vladimir. Sveti Sava u narodnom predanju. Beograd: Zadužbina R. J. Đurića, 1927.

Delić, Lidija. "Vuk u prostornom i žanrovskom modelu". Canis lupus. Između obredne maske i književne životinje. Ur. Jelenka Pandurević i Maja Anđelković. Kragujevac: FILUM, 2016. 51-65.

Detelić, Mirjana. Mitski prostor i epika. Beograd: SANU, Posebna izdanja DCXVI, Odeljenje jezika i književnosti knj. 46, 1992.

Dimitrijević, Stevan. Sv. Sava u narodnom verovanju i predanju. Beograd: štamparija "Sv. Sava", 1926.

Đorđević, Tihomir. "Priroda u verovanju i predanju našega naroda I". Srpski etnografski zbornik, LXXI. Beograd: SAN, 1958.

Dumézil, George. Le problème des Centaures: étude de mythologie comparée indo-européene. Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1929. Crossreff

Einhorn, Paul. Reformatio gentis Letticae in Ducatu Curlandiae. Riga: Schröder 1636.

Flašar, Miron. Izabrana dela I-III. Priredili A. Loma, V. Jelić i N. Ristović. Beograd: SANU i Filozofski fakultet; Novi Sad: Matica srpska, 2017.

Guguev, V. K. «Kobяkovskiй kurgan (K voprosu o vostočnыh vliяniяh na kulьturu sarmatov I v. n. э. - načala II v. n. э.).» Vestnik drevneй istorii № 4 (1992): 116-129.

Gura, A. V. Simvolika životnыh v slavяnskoй narodnoй tradicii. Moskva: Indrik, 1997.

Höfler, Otto. Kultische Geheimbünde der Germanen. Frankfurt a. M.: Moritz, 1934.

Ito, I. «'Volkodlak' i 'volčiй pastuh' - dva obщeslavяnskih folьklornыh motiva, svяzannыh s kulьtom volka.» Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures, Japanese contributions to the XIth International Congress of Slavists. Tokyo, 1993.

Ivančik, Askold. «Les guerriers chiens: Loups garous et invasions scythes en Asie Mineure». Revue de l'histoire des religions, Vol. 210, No. 3, Juillet Septembre 1993, pp. 305-330. Crossreff

Ivanov, V. V. «Rekonstrukciя indoevropeйskih slov i tekstov, otražaющih kulьt volka.» Izvestiя Akademii nauk SSSR, Seriя literaturы i яzыka XXXIV, 5o (1975): 399-408.

Jakobson, Roman and Ružičić, Gojko. "The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav Epos". Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves X, Mélanges H. Gregoire II, Bruxelles 1950.

Jakobson, Roman. Selected Writings IV. Slavic Epic Studies. The Hague, Paris: Mouton de Gruyter, 1966. Crossreff

Jeanmaire, Henry. Couroi et Courètes. Lille: Fontemoing, 1939.

Jovanović, Bojan. "Čajkanovićev put od antičke i narodne književnosti". Glasnik Etnografskog instituta, LVI 1 (2008): 37-51. Crossreff

Komatina, Predrag. Konstantin Porfirogenit i rana istorija južnih Slovena. Beograd, 2021 (u štampi).

Loma, Aleksandar. "'Ženidba sa preprekama' i ratnička inicijacija". Kodovi slovenskih kultura 3 (1998): 196-217.

Loma, Aleksandar: «Les chants de l'au-delà. La poésie épique indo européenne et les lamentations funéraires». Zbornik Matice srpske za klasične studije 10 (2008): 167-186.

McCone, Kim. "Hund, Wolf und Krieger bei den Indogermanen". Studien zum indogermanischen Wortschatz. Hgg. von Wolfgang Meid. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität, 1987: 101-154.

Mencej, Mirjam. Gospodar volkov v slovanski mitologiji. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2001.

Moszyński, Kazimierz. Kultura ludova Słowian, część II: Kultura duchowa, zeszyt 1. Kraków: Polska akademja umiejętnośći, 1934.

Pandurević Jelenka i Maja Anđelković (ur.). Canis lupus. Između obredne maske i književne životinje. Kragujevac: FILUM, 2016.

Paučinac, Amela. "Vuk u epskim formulama". Canis lupus. Između obredne maske i književne životinje. Ur. Jelenka Pandurević i Maja Anđelković. Kragujevac: FILUM, 2016. 67-88.

Pešikan Ljuštanović, Ljiljana. Zmaj despot Vuk - mit, istorija, pesma. Novi Sad: Matica srpska, 2002.

Polívka, Jiři: "Vlčí pastýř". Sborník prací věnovaných prof. dru Václavu Tillovi k 60. naroz. Praha, 1927: 159-179.

Propp, Vladimir Яkovlevič. Istoričeskie korni volšebnoй skazki. Leningrad: LGU, 1946.

Przyluski, Jean. «Les confréries de loups-garous dans les sociétés indo-européennes». Revue de l'historie des religions 121 (1940): 128-145.

Ridley, R. A. "Wolf and Werewolf in Baltic and Slavic Tradition". Journal of Indo european Studies 4, 1976: 321-331.

Sergent, Bernard. «Ethnozoonymes indo européens». Dialogues d'histoire ancienne 17, no2 (1991): 9-55. Crossreff

Šmits, Pēteris. Latviešu mitoloģija. Maskavā, 1918.

Stojanović, Jelica. "Lična imena od osnove vuk u starim srpskim pomenicima i vezivanje vuka za kult Svetog Save kod Srba". Međunarodni naučni skup "Osam vekova manastira Mileševe". Zbornik radova II, Mileševa 2013, 31-45.

Tacitova Germanija. Preveo dr. Veselin Čajkanović, profesor universiteta (Preštampano iz "Godišnjice" XXXVI). Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS, 1927.

Tokarev, S. A. (ur.). Mifы narodov mira, vtoroe izdanie, tom. 1. Moskva: Sovetskaя Эnciklopediя, 1987.

Tolstoй, N. I. (ur.). Slavяnskie drevnosti. Эtnolingvističeskiй slovarь, tom 1. Moskva: RAN, 1995.

Tьpkova Zaimova Vasilka, Anisava Miltenova. Istoriko apokalipčnata knižnina vъv Vizantiя i v srednevekovna Bъlgariя, Sofiя: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 1996.

Weiser, Lilly. Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbünde: Ein Beitrag zur deutschen und nordischen Altertums- und Volkskunde. Bühl (Baden): Konkordia, 1927.

Wikander, Stig. Der arische Männerbund. Lund, 1938.

Објављено
2022-01-26
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције