Русо y чвору књижевног и економског

  • Maja Solar nezavisna istraživačica
Кључне речи: Русо, homme de lettres, француски апсолутизам, салони, монденска друштвеност, економија протекције, аутономија писца, фикција

Сажетак

У раду се промишља Русоов приступ вези књижевности и економије. Како у предреволуционарној Француској 18. века нема књижевности и економије у данашњем смислу, везе књижевног и економског мање су прикривене, ова поља нису строго разлучена и чине неразмрсив чвор. Русоово пропитивање књижевно-економског чвора смо читали, ослањајући се на дијалектички приступ, из неколико равни: а) економски услови постојања књижевног у контексту француског апсолутизма; б) економски садржаји у књижевном; в) преклапање књижевних форми с економским и г) економија књижевности која подстиче храброст и позива на промену друштвено-економске стварности.

Референце

Andrew, Edward G. Patrons of Enlightenment. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2006.
Cassirer, Ernst. Rousseau, Kant, Goethe. Two essays. Princeton: Princeton University Press, 1963.
Didro, Deni. Ramoov sinovac. O svojstvima. Preveli Raško Dimitrijević i Vera Jankes. Beograd: BIGZ, 1985.
Dipiero, Thomas. "Enlightenment literature". The Cambridge Companion to the French Enlightenment. Ur. Daniel Brewer. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 137-153. Crossreff
Džejmson, Fredrik. Marksizam i forma. Dijalektičke teorije književnosti XX veka. Preveo Dušan Puhalo. Beograd: Nolit, 1974.
Eagleton, Terry. Književna teorija. Prevela Mia Pervan-Plavec. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1984.
Foucault, Michel. Riječi i stvari. Arheologija humanističkih znanosti. Preveo Srđan Rahelić. Zagreb: Golden marketing, 2002.
Goodman, Dena. The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. London: Cornell University, 1994.
Krstić, Predrag. O čemu govorimo kada govorimo o prosvetiteljstvu: perike i gaće. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2016.
Lilti, Antoine. "The Writing of Paranoia: Jean-Jacques Rousseau and the Paradoxes of Celebrity". Representations 103. 1 (2008): 53-83. Crossreff
Lilti, Antoine. Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle. Paris: Fayard, 2005.
Marks, Karl i Fridrih Engles. O umjetnosti. Beograd: Izdavačka organizacija Rad, 1982.
Meiksins Wood, Ellen. Liberty And Property. A Social History of Western Political Thought from Renaissance to Enlightenment. London, New York: Verso. 2012.
Neuhouser, Frederick. Rousseau's Critique of Inequality: Reconstructing the Second Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Crossreff
Rousseau, Jean-Jacques. "Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes". Collection complète des œuvres, vol 17. Genève, 2012.
Rousseau, Jean-Jacques. "Julie ou la nouvelle Eloise". Collection complète des œuvres, vol 17. Genève, 2012.
Rousseau, Jean-Jacques. "Les rêveries du promeneur solitaire". Collection complète des œuvres, vol 17. Genève, 2012.
Rousseau, Jean-Jacques. "Lettre à M. Grimm du 19 octobre 1757". Œuvres completes, tome trente-troisieme. Paris: Poinçot, 1793.
Rousseau, Jean-Jacques. "Quatre lettres à Monsieur le Président de Malesherbes". Collection complète des œuvres, vol 17. Genève, 2012.
Rousseau, Jean-Jacques. Ispovijesti I i II. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982.
Sartr, Žan-Pol. Šta je književnost. Preveli Frida Filipović i Nikola Bertolino. Beograd: Nolit, 1984.
Solar, Maja. "Antagonizam luksuza i oskudice: Višak za koga?" (predgovor). Debata o luksuzu. Volter i Žan-Žak Ruso. Novi Sad: Akademska knjiga; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017. 9-63.
Spector, Céline. "Rousseau et la critique de l'économie politique". Rousseau et les sciences. Ur. B. Bensaude-Vincent i B. Bernardi. Paris: L'Harmattan, 2003. 237-256.
Spector, Céline. "Rousseau: éthique et économie. Le modèle de Clarens dans La Nouvelle Héloïse". Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy 53. 2 (2007). 27-53. Crossreff
Voltaire. "Gens de Lettres" Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1757. Pristupljeno: 26. 05. 2018.
Објављено
2020-10-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти