Komik und Paranoia in der Prosa von David Albahari und Svetislav Basara

  • Goran Lazičić Karl-Franzens-Universität Graz
  • Elena Messner Aix-Marseille University
Кључне речи: комичко, параноја, постмодернистички роман, сатира, Давид Албахари, Светислав Басара

Сажетак

У раду се упоредо анализирају романи два савремена српска аутора, Давида Албахарија (р. 1948) и Светислава Басаре (р. 1953), са фокусом на њиховим комичким и сатиричким наративним стратегијама. Kорпус примарних текстова обухвата романе Мрак (1997), Пијавице (2005) и Лудвиг (2007) Давида Албахарија, као и романе Светислава Басаре Фама о бициклистима (1988), Looney Tunes (1997) и Света маст (1998). Анализирани текстови приписују се српском постмодернизму и нуде како на тематском плану, тако и у наратолошким аспектима прилику за промишљање међуодноса комике и комичке књижевности са феноменом параноје и теоријама завере. Полазна тачка у анализи су теоријски радови о феномену параноје (Luc Boltanski, Richard Hofstadter), као и књижевнотеоријскa разматрања о односу тог феномена и постмодерне прозе (Niall Lucy). Текстови Албахарија и Басаре доводе се такође у везу са романима The Crying of Lot 49 (1966) и Gravityʼs Rainbow (1973) америчког постмодернисте Томаса Пинчона. Нарочита пажња посвећена је испитивању сатиричких аспеката текстова, јер се показује да је превасходна функција комике у анализираним романима управо сатиричке природе. Мета сатиричког интереса Албахарија и Басаре подједнако су друштвени токови и политичко-идеолошка питања, као и књижевно поље и међуоднос књижевности и политике, и то у турбулентном историјском периоду од почетка 1980-их до краја 2000-их. Наративно различито испољени и функционализовани обрасци параноје и разуђени комички инструментариј у романима двојице аутора, указују се истовремено као одраз али и као коректив хибридно-шизоидне друштвене стварности на размеђи социјализма и постјугословенске транзиције.

Референце

Albahari, David (1997). Mrak. Beograd

Albahari, David (2005). Pijavice. Beograd

Albahari, David (2007). Ludvig. Beograd

Basara, Svetislav (2005 [1988]). Fama o biciklistima. Beograd

Basara, Svetislav (2008). Drvo istorije i drugi eseji. Beograd

Basara, Svetislav (2009 [1997]). Looney Tunes. Manično-paranoična istorija srpske književnosti u periodu od 1979-1990. godine (Prvi deo). Beograd

Basara, Svetislav (2010 [1998]). Sveta mast. Manično-paranoična istorija srpske književnosti u periodu od 1979-1990. godine (Drugi deo). Beograd

Boltanski, Luc (2013). Rätsel und Komplotte: Kriminalliteratur, Paranoia, moderne Gesellschaft. Aus dem Franz. von Christine Pries. Berlin

Casanova, Pascale (2007 [1999]). The World Republic of Letters. Cambridge, Mass.

Dugdale, John (1990). Thomas Pynchon: Allusive Parables of Power. Basingstoke Crossreff

Frye, Northrop (1964 [1957]). Analyse der Literaturkritik. Übers. v. Edgar Lohner und Hennig Clewing. Stuttgart

Hutcheon, Linda (1988). A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York 1988.

Jerkov, Aleksandar (2011 [1998]). "Basarilo od Tormentsa ili Basaramazov" in: Basara. Gradac. Časopis za književnost, umetnost i kulturu, br. 178-179/god. 38/2011. Čačak

Kuehl, John Richard (1989). Alternate worlds. New York

Lucy, Niall (1997). Postmodern Literary Theory: An Introduction. Oxford

Müller-Kampel, Beatrix (2012). "Komik und das Komische: Kriterien und Kategorien". In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 7, Graz, S. 5-39.

Pantić, Mihajlo (2011 [1994]). "Svetislav Basara: groteskna hiperbola sveta" in: Basara. Gradac. Časopis za književnost, umetnost i kulturu, br. 178-179/god. 38/2011. Čačak

Patell, Cyrus R. K. (2001). Negative liberties. Durham, NC Crossreff

Perišić, Igor (2007). Gola priča. Beograd

Pynchon, Thomas (1967 [1966]). The Crying of Lot 49. New York

Rogač, Maja (2010). Istorija, pseudologija, fama. Beograd

Rosić, Tatjana (2005). "Pijavice u tami idiotske noći". In: David Albahari. Gradac. Časopis za književnost, umetnost i kulturu, br. 156/god. 31/2005. Čačak

Slade, Joseph W. (1990 [1974]). Thomas Pynchon. New York

Wirth, Uwe (Hg.) (2017). Komik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart Crossreff

Wittmann, Mirjana u. Klaus (2007) [Übers.]. David Albahari. Die Ohrfeige. Frankfurt am Main

Zymner, Rüdiger (2017). "Satire". In: Wirth, Uwe (Hg.): Komik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart, S. 21-25. Crossreff

Објављено
2020-11-10
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције