Лирски простори Османског царства

  • Ljiljana Pešikan Ljuštanović Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: простор, свој – туђ; близак – далек; људски – демонски, граница, митско, историјско

Сажетак

На примеру лирских збирки Вука Стефановића Караџића (СНП I; СНП V; СНПр I) рад испитује на који начин простори Османског царства улазе у обликовање простора усмене лирике, односно колико певач препознаје или не препознаје геополитичку природу простора, именованих и неименованих (у овом случају, конкретно, њихово припадање Османском царству); колико то припадање/неприпадање утиче на обликовање простора и позицију човека у њему; колико простор бива примарно доживљен у светлу архаичних бинарних опозиција: свој – туђи; близак – далек; људски – демонски, али и како се те опште бинарне опозиције конкретизују и историзују у песми, нарочито у граничним зонама Царства и у историјски преломним временима.
Предмет испитивања били су и лични микропростори обележени припадношћу оријенталном начину живота или именима и титулама који имплицитно сведоче о присуству Османског царства и његовом утицају на живот и животне просторе хришћанског живља. Очекивало се да ће овај тип истраживања показати колики је (у конкретној грађи) утицај историјског и културног искуства на обликовање простора у усменој лирици и осветлити везе и контакте муслиманског и немуслиманског света у њиховој сложеној амбиваленцији.

Референце

Andrić, Ivo. Travnička hronika. Zagreb: Konzor, 2001.

Bahtin, Mihail Mihajlovič. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Preveli Ivan Šop i Tihomir Vučković. Beograd: Nolit, 1978.

Ćorović, Vladimir. Historija Bosne. Beograd: Edicija, 2018.

Delić, Lidija. Život epske pesme. Ženidba kralja Vukašina u krugu varijanata. Beograd: Zavod za udžbenike, 2006

Detelić, Mirjana - Ilić, Marija. Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2006.

Detelić, Mirjana. Mitski prostor i epika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Dosije, 1992.

Drakulić Kozić, Nataša. Maskiranje muškaraca u ženu i žene u muškarca kao vid zamene rodnog identiteta u srpskim usmenim epskim pesmama.Doktorska disertacija. Novi Sad, 2021. Dostupno na: https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18494?show=full

Đorđević, Tihomir R. Veštica i vila u našem narodnom verovanju i predanju. Priredila i napisala pogovor Nada Popović Perišić. Beograd - Gonji Milanovac: Narodna biblioteka Srbije - Dečje novine, 1989.

EG: Detelić, Mirjana. Epski gradovi. Leksikon. Beograd: Balkanološki institut SANU.

Elijade, Mirča. Sveto i profano. S francuskog preveo Zoran Stojanović. Predgovor ("Arhajski čovek i mit") Sreten Marić (7-48). Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1986.

ER: Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. Priredio Gerhard Gezeman. Beograd - Sr. Karlovci, 1925: Izdanje priređivača.

Glišović, Anja. "Svadbene pesme i običaji Novog Pazara i okoline". Folkloristika. Časopis Udruženja folklorista Srbije. Godina peta. Broj 1, 2020, 121-168.

Iver Žali, Elen. Carica Sveta Jelena. Na raskršću Istoka i Zapada. Prevod Saša Miljković. Niš: Medivest KT, 2020.

Jovanović, Bojan. Magija srpskih obreda u životnom ciklusu pojedinca: rođenje, svadba i smrt kao rituali prelaza u tradicionalnoj kulturi Srba. Novi Sad: Svetovi, 1995.

Karadžić, Vuk Stef. "Predgovor prvoj knjizi Narodnih srpskih pjesama". Srpske narodne pjesme. Knjiga prva (1841). Sabrana dela Vuka Karadžića. Priredio Vladan Nedić. Beograd: Prosveta, 1975, 553-583.

Karadžić, Vuk Stef. Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beograd: Nolit, 1977.

Karanović, Zoja. "Arhajski koreni srpske usmene lirske poezije". Antologija srpske lirske usmene poezije. Novi Sad: Svetovi, 1996, 251-309.

Karanović, Zoja. Nebeska nevesta. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2010.

Kleut, Marija. "Uvod u čitanje srpske narodne književnosti". Srpska narodna književnost. Prir. Marija Kleut. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001, 5-66.

Kleut, Marija. Ivan Senjanin u srpskohrvatskim usmenim pesmama. Novi Sad - Beograd: Matica srpska - Balkanološki institut, 1987.

Koka, Jirgen. O istorijskoj nauci. Ogledi. Izbor Jirgen Koka i Andrej Mitrović. Pogovor Andrej Mitrović. Preveo s nemačkog Branimir Živojinović. Beograd: Srpska književna zadruga, Beograd 1994.

Kolingvud, Robin Dž. Ideja istorije. [Nema podatka o prevodiocu.] Pogovor ("Filozofija i istorija: epistemološka osobenost Kolingvudovog objašnjenja istorije") Risto Tubić. Sarajevo: Svjetlost, 1986.

Kosovo: Vasiljević, Miodrag A. Narodne melodije s Kosova i Metohije. Priredila Zoroslava M. Vasiljević. Beograd - Knjaževac: Beogradska knjiga - Nota, 2003. [Fototipsko izdanje knjige Vasiljević, Miodrag A. Narodne melodije koje se pevaju na Kosmetu. Beograd: Prosveta, 1950.]

Krčmar, Filip. Laudonova regimenta. Istorija 29. carskog i kraljevskog pešadijskog puka "Baron fon Laudon". Zrenjanin: Istorijski arhiv, 2015.

Lasek, Agnješka. "Medijatorske granice u svadbenim pesmama Južnih Slovena". Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 53. Sv. 1-3, 2005, 179-252.

literatura

Loma, Aleksandar. "Misterija praga. Obredi prelaza Arnolda van Genepa na pragu svoga drugog stoleća". Arnold van Genep. Obredi prelaza. Sistematsko izučavanje rituala. Beograd: SKZ, 2005, VII-XLI.

Lotman, J[urij] M.Struktura umetničkog teksta. Prevod i predgovor Novica Petković. Beograd: Nolit, 1976.

Lotman, Jurij M. - Uspenski, Boris A. "Mit - ime - kultura". Preveo Novica Petković. Treći program. Leto 1979, 361-382.

MH IV: Hrvatske narodne pjesme. Odio prvi. Junačke pjesme (muhamedovske). Knjiga četvrta. Uredio dr Luka Marjanović. Zagreb: Matica hrvatska, 1899.

Olesnicki, A. "Još o ličnosti Đerzelez Alije. Ghazi Gerz-Eljas baba svetac i patron pravovjernog grada Budima". Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. XXIX. Sv. 2. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 20-55.

Pavić, Milorad. Rađanje nove srpske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga, 1983.

Pešić, Radmila - Milošević-Đorđević, Nada. Narodna književnost. Beograd: Vuk Karadžić, 1984.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Imenovani prostori u usmenoj lirici: grad". Kule i gradovi. [Zbornik u čast Mirjane Detelić, 1950-2014]. Ur. Lidija Delić, Snežana Samardžija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije - Balkanološki institut SANU, 2021, 137-166.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Kuća neobična. Prostor groba u usmenom pesništvu". Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 62. Sv. 1/2014, 7-24.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Na jabuci zapisano". Lirske narodne pesme. Prir. Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2012, 19-47.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Neke sličnosti i razlike srpske i muslimanske usmene lirike iz Sandžaka. Glasnik Etnografskog instituta. Knj. XLVBeograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Etnografski institut, 1996, 55-64.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Vreme kao blagoslov - usmena uspavanka i žanrovi namenjeni deci između prošlosti i budućnosti". Vreme, vakat, zeman. Aspekti vremena u folkloru. Zbornik radova. Ur. Lidija Delić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013, 317-329.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Zmaj i svadba u usmenom pesništvu Južnih Slovena". Stanaja selo zapali. Ogledi o usmenoj književnosti. Novi Sad: DOO Dnevnik - Novine i časopisi, 2007, 20-45.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Žensko telo kao prostor u usmenoj obrednoj lirici. Sarajevske sveske. Temat Čin(i) tela. Br. 49-50/2016, 93- 108. CrossRef

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. Zmaj Despot Vuk - mit, istorija, pesma. Novi Sad: Matica srpska, 2002.

Popović, Marko. Užički grad. Užice: Istorijski arhiv, 2004.

RKT: Rečnik književnih termina.Glavni i odgovorni urednik Dragiša Živković. Beograd: Nolit, 1985.

Sandžak: Vasiljević, Miodrag A. Narodne melodije iz Sandžaka. Beograd: Muzikološki institut Srpske akademije nauka, 1953.

Simović, Ljubomir. Hasanaginica. Drama u dva dela i osam slika. Novi Sad: Sterijino pozorje, 1976.

SNP I: Karadžić, Vuk Stef. Srpske narodne pjesme. Knjiga prva (1841). Sabrana dela Vuka Karadžića. Priredio Vladan Nedić. Beograd: Prosveta, 1975.

SNP II: Vuk Stef. Karadžić, Srpske narodne pjesme. Knjiga treća (1846). Sabrana dela Vuka Karadžića. Knjiga šesta. Priredio Radovan Samardžić. Beograd: Prosveta, 1988.

SNP III: Karadžić, Vuk Stef. Srpske narodne pjesme. Knjiga druga (1845).

SNP IV: Karadžić, Vuk Stef. Srpske narodne pjesme. Knjiga četvrta (1862). Sabrana dela Vuka Karadžića. Knjiga sedma. Priredio Ljubomir Zuković. Beograd: Prosveta, 1986.

SNP V: Srpske narodne pjesme. Skupio ih i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić. Knjiga peta u kojoj su različne ženske pjesme. Priredio Ljub. Stojanović. Biograd: Državno izdanje, 1898.

SNP VIII: Karadžić, Vuk Stef. Srpske narodne pjesme. Knjiga osma u kojoj su pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu i o vojevanju Crnogoraca. Prir. Ljub. Stojanović. Biograd 1900: Državno izdanje.

SNPBL: Begović, Nikola.Srpske narodne pjesme iz Like i Banije (1885). Fototipsko izdanje. Priredila i pogovor napisala Slavica Garonja Radovanac. Beograd: Udruženje Srba iz Hrvatske i Krajine, 2001.

SNPr I: Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića. Knjiga prva. Različne ženske pjesme. Priredili Živomir Mladenović i Vladan Nedić. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1973.

SNPr III: Karadžić, Vuk Stef. Srpske narodne pjesme, iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića. Knjiga treća. Pjesme junačke srednjijeh vremena. Priredili Živomir Mladenović i Vladan Nedić. Beograd: SANU, 1974.

SNPr IV: Karadžić, Vuk Stef. Srpske narodne pjesme, iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića. Knjiga četvrta. Pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu. Priredili Živomir Mladenović i Vladan Nedić. Beograd: SANU, 1974.

Spremić, Momčilo. Despot Đurađ Branković i njegovo doba. Beograd: Clio, 1998.

Van Genep, Arnold. Obredi prelaza. Sistematsko izučavanje rituala. S francuskog prevela Jelena Loma. Srpsko izdanje priredio Aleksandar Loma. Beograd: SKZ, 2005.

Vratović, Vladimir -Zorić, Mate. "Epika i epske pjesme". Uvod u književnost. Drugo dopunjeno izdanje. Ur. Fran Petre - Zdenko Škreb. Zagreb: Znanje, 1969, 375-403.

Vukmanović, Ana. "Formiranje obredne granice u svadbenoj usmenoj lirici". Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011, 183-192.

Vukmanović, Ana. "Granična bića usmene lirike - o prekoračenjima prostornih i egzistencijalnih granica lirskih junakinja i junaka". Književna istorija. God. 53. Br. 174, 2021, 315-340.

Vukmanović, Ana. "Postupci konstrukcije svog prostora u južnoslovenskoj usmenoj lirici". Etnoantropološki problemi. God. 10, sv. 1, 2015, str. 75-94.

Vukmanović, Ana. U traganju za izvir-vodom. Slike vode u južnoslovenskoj usmenoj lirici. Novi Sad: Akademska knjiga, 2020.

Објављено
2024-04-02
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције