Предговор

  • Tijana Tropin Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: uvodna reč, temat, TV serije, književnost

Сажетак

Овај темат је посвећен актуелној теми: односу књижевности и телевизијских серија које су у последњих десет година прошле кроз убрзану фазу развоја. Захваљујући коренитим променама у начину њиховог креирања, финансирања, емитовања, али и гледања и рецепције у ширем смислу – сведоци смо својеврсног златног доба серија. Четири рада у овом темату захватају различите жанрове (историјски, криминалистички, научнофантастични) и баве се серијама које су у различитом степену повезане са својим књижевним предлошцима или нешто удаљенијим књижевним надахнућима. Сваки текст приступа теми са нешто другачијег становишта, од културолошке анализе Немањића преко генолошког приступа серијама Вавилон Берлин и Сенке над Балканом, политиколошке интерпретације поступка адаптирања серијала Дигитални угљеник, па до испитивања трансмедијалних аспеката у Павловићевој адаптацији Песме Оскара Давича. Упркос разнородним темама и приступима, ови радови нуде јасну слику данашње културне улоге и значаја телевизијских серија, при чему у први план ступа њихов потенцијал за нова тумачења историјске и књижевне грађе. Новонастала дела истовремено покушавају да задовоље укус савремене публике и актуелне филмске и наративне конвенције, али, како показују радови у темату који је пред вама, такође обликују и усмеравају модерну рецепцију одабраних уметничких (или документарних) предложака. Стога је нужно бавити се њима и у ширем књижевнотеоријским контексту. Надамо се да ће овај темат послужити као користан оквир и за будућа истраживања у том смеру.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма