Емотивна магија наратива

(Недељка Бјелановић. Наративни сентименти: појмовно одијевање прозне емотивности. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2022, 255 стр.)

  • Ana D. Kozić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: naučna kritika, srpska književnost, Nedeljka Perišić

Сажетак

Књига Наративни сентименти Недељке Бјелановић резултат је настојања да се у оквир књижевнонаучних истраживања укључи емоционално подручје наратива, које би проучавало (1) емотивни спектар приповедачке инстанце, ликова, као и стварног и/или имплицитног аутора, (2) афективне хронотопе и атмосферу/тон дела и (3) емотивни одговор читаоца у рецепцији. Постављајући у фокус својих истраживања прозну емотивност, ауторка се ослања на наратолошка проучавања (пре свега из области когнитивне и афективне наратологије), а теоријске закључке изводи на основу брижљиво одабраних примера из дела српске и светске књижевности. Како се монографија развила превасходно из ауторкиних личних преиспитивања осећања у вези с читањем, строгим научним претензијама није дата предност над емотивно обојеним ставом, што представља посебну драж ове књиге.

Објављено
2023-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази