Од књижевне херменеутике до филозофије диференције: Никола Милошевић

  • Kristijan Olah Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: Никола Милошевић, херменеутика, психологија знања, филозофија диференције, Карл Маркс

Сажетак

Након кратког уводног осврта на херменеутику, остатак рада посвећен је њеном специфичном и особеном лику исказаном у теоријско-филозофском делу Николе Милошевића. Може се рећи да је херменеутика теоријско сидриште читавог Милошевићевог дела: било да је разрешавао питање човека или истине, или неко друго питање, проблем сазнања ни у једном случају није се могао избећи. Зато тај проблем, и у свом практичном, методолошком испољавању, и у свом теоријском виду, који се међусобно преклапају, представља основну идејну нит која се протеже од Милошевићевих најранијих па све до последњих теоријских списа. Загонетно присуство противречности у књижевним и теоријским делима нагнало је српског херменеутичара да уобличи своју психологију знања, односно филозофију диференције, понудивши притом исцрпне теоријско-методолошке кораке помоћу којих је до истине могуће допрети, али у мери сазнајних моћи онога ко за њом трага или, другим речима, у мери коју сама истина дозвољава.

Референце

CBZ: Milošević, Nikola. Carstvo božje na zemlji: filozofija diferencije. Beograd: "Filip Višnjić", 1998.

FP: Milošević, Nikola. Filozofija i psihologija: ogled iz diferencijalne filozofije. Novi Sad: Svetovi, 1997.

II: Milošević, Nikola. Istina i iluzija. Novi Sad: Stylos, 2001.

IPS: Milošević, Nikola. Ideologija, psihologija i stvaralaštvo. Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće Duga, 1972.

LN: Milošević, Nikola. Lice i naličje. Beograd: Agencija L, 2003.

LSK: Leksikon savremene kulture: teme i teorije, oblici i institucije od 1945. do danas. Priredio Ralf Šnel. Beograd: Plato Books, 2008.

OT: Milošević, Nikola. Odabrani tekstovi akademika Nikole Miloševića i akademika Koste Čavoškog. Priredili Predrag Đurišić, Aleksandar Nedić i Vidoje Božić. Beograd: Srpska liberalna stranka, 2005.

MJ: Milošević, Nikola. Marksizam i jezuitizam. Beograd: Beletra, 1990.

PSBD: Milošević, Nikola. Politički spomenar: od Broza do DOS-a. Beograd: Informatika, 2006.

PZ: Milošević, Nikola. Psihologija znanja. Beograd: Beletra, 1990.

Belančić, Milorad. "O filozofiji diferencije". Književnost 3-4 (mart-april 2000): 360-370.

Bužinjska, Ana i Mihal Pavel Markovski. Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Daković, Nenad. "Predavanja o čitanju". NIN 2765 (8. januar 2004): 41.

Daković, Nenad. "Smešne ljubavi (N. Milošević, Filozofija i psihologija, 1996)". Politika 29. mart 1997: 29.

Gligorijević, Milo. "Prorok bez nade [N. Milošević, Dostojevski kao mislilac, 1981]". NIN 1619 (10. januar 1982): 42-44. Lompar, Milo. Negde na granici filozofije i literature: o književnoj hermeneutici Nikole Miloševića. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Marić, Ilija. "Psihologija znanja i ruska religiozna misao (N. Milošević, Pravoslavlje i demokratija, 1994). Reč 8 (1995): 104-106.

Marić, Ilija. Filosofska delta: ogledi o savremenim srpskim filosofima. Beograd: Plato books, 2009.

Milić, Novica. "Finis coronat opus (N. Milošević, Marksizam i jezuitizam, 1985)". Delo 3 (1986): 189-192.

Milošević, Nikola. "Komentar uz odgovor Ane Grigorjevne". Književna reč 15 (1973): 6.

Milošević, Nikola. "Lenjinizam i filozofija". Vidici 4-5 (1983): 77-98.

Milošević, Nikola. "Proza Lasla Vegela" (pogovor). Odricanje i opstajanje: eseji. Laslo Vegel. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1986. 135-140.

Pelikan, Jaroslav. Melodija teologije: filosofski rečnik. Beograd - Nikšić: Jasen; Beograd - Nikšić - Trebinje: Philotheos, 2005.

Petrović, Miodrag. "Umetnost i ideologija (Nikola Milošević i Sreten Petrović)". Delo 9 (1979): 53-83.

Popović, Tanja. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art - Edicija, 2010.

Stošić, Dušan. Nikola Milošević i Alber Kami: eseji i prikazi. Beograd: Idea print, 2003.

Timčenko, Nikolaj. Melanholija i hermeneutika: mislilac i pisac Nikola Milošević. Priredio Jovan Pejčić. Leskovac: Zadužbina "Nikolaj Timčenko"; Beograd: Altera, 2009.

Trebješanin, Žarko. "Melanholična antropologija (N. Milošević, Izabrana dela, 1-7, 1990)". NIN 2089 (11. januar 1991): 44-45.

Објављено
2023-01-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције