Међукњижевне везе у прози словачког аутора Павела Виликовског из угла рецепције и превода

  • Marina Šimak Spevakova Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: рецепција, словачка проза, Павел Виликовски, постмодернизам, иронија, интертекстуалност, књижевни превод

Сажетак

У првом делу рада бавимо се рецепцијом прозе савременог словачког аутора Павела Виликовског, која се у досадашњој пракси базирала на анализи стилско-тематских, наратолошких и интертекстуалних аспеката у његовој поетици. Циљ рада је да се кроз приказ рецепције прозе у словачком и страном културном и језичком контексту пружи увид у поетику и значај овог писца у ширем простору. Културни контексти донели су различитост перспектива у рецепцији дела Виликовског, а дате разлике откривају које су вредности значајне за примајући контекст. Рецепција у контексту доприноси широј слици о стваралаштву једног од најзначајнијих прозаиста савремене словачке књижевности. Приказ унутрашњих интертекстуалних релација, којима се бавимо у другом делу рада кроз њихову рецепцију и превод на српски језик, указује на оне мање видљиве међукњижевне везе и њихову динамичност. Рецепција, превод, с једне стране, приближавају контексте, док интертекстуалне везе, на другој страни, откривају често невидљив простор унутрашњих веза, успостављених и кроз доживљаје аутора, преводиоца и читаоца.

Референце

Beasley-Murray Timothy. Postmodernism of Resistance in Central Europe: Pavel Vilikovsky`s Večne je zelený…., dostupno na: https://www.jstor.org/stable/4212623?seq=1#page_scan_tab_contents [8. 5. 2018]

Brabanec Peter. „Pavel Vilikovský alebo Veľké upratovanie“. Romboid 36. 4 (2001): 21.

Darovec Peter. „Časy sa menia... Apel“. Fórum mladej literárnej kritky. Knižná edícia časopisu Fragment (1992): 40.

Gromová Edita. Teória a didaktika prekladu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta, 2003.

Harpanj Mihal. „Postmoderna romaneskna slagalica Pavela Vilikovskog“ (pogovor). Poslednji konj Pompeja. Pavel Vilikovski. Beograd: Arhipelag, 2013. 241–248.

Jenčíková Eva. „Osamenie v smrti. Pavel Vilikovksý: Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch.“ Slovenská literatúra 44. 3 (1997): 211.

Macura Vladimír. „Agenta Münchhausena príhody a skúsenosti.“ Slovenské pohľady 105. 8 (1989): 41.

Mikula Valér. „ Krajnosťou k miernosti, obscénnosťou za lepšiu budúcnosť“. Slovenské pohľady 105 .8 (1989): 41.

Pokrivčáková Silvia. „Intertextové variácie v románe Pavla Vilikovského Večne je zelený....“. Intertextualita v postmodernom umení. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999. 159.

Stojšin Marica. (Pogovor). Konj na spratu, slepac u gradu. Pavel Vilikovski. Vršac: KOV, 1997. (na korici).

Vilikovski Pavel. Čarobni papagaj i preostali kič. Arhipelag, 2015.

Vilikovski Pavel. Konj na spratu, slepac u gradu. Vršac: KOV, 1997.

Vilikovski Pavel. Poslednji konj Pompeja. Arhipelag, 2013.

Vilikovski Pavel. Surovi mašinovođa. Beograd: Stubovi kulture, 2000.

Vilikovský Pavel. Prózy. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry, Kalligram, 2005.

Vilikovský, Pavel. Prózy. Bratislava: Kalligram – Ústav slovenskej literatúry, 2005.

Zajac, Peter. „Incognito, ergo sum“. Literárny týždenník 2. 26 (1989): 4.

Zajac, Peter. „Od totálnej citovosti k autobiografickej pamäti“ (pogovor). Prózy. Pavel Vilikovský. Bratislava: Kalligram: Ústav slovenskej literatúry, 2005. 814 – 873.

Žilka, Tibor. Tekst. Posttekst. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1995.

Објављено
2020-10-13
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози