Компјутерска игра у киберфантастици: „Лавиринт смрти“ у два романа Сергеја Лукјaненка

  • Dejan Ajdačić Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego – budynek neofilologii
Кључне речи: киберфантастика, компјутерска игра, нарација, секундарни свет, виртуeлни свет

Сажетак

У уводном делу текста се указује на одлике популарне књижевности, a потом на то да компјутерске игре и књижевна дела могу да имају двосмерне односе, јер нека књижевна дела су инспирисана компјутерским играма и обратно, игре могу настати по књижевним делима. Игре и књижевност везују лудички елементи и нарација, која се различито обликује у тексту књижевности и вишемедијалном простору компјутерских игара. Указује се на особености киберпанк романа у руској књижевности деведесетих година 20. века и анализира начин приказивања игре „Лавиринт смрти“ у романима Сергеја Лукјаненка Лавиринт одраза (1997) и Лажна огледала (1999). Указује се на однос невиртуeлног света и секундарних светова виртуелног града Диптауна и игре „Лавиринт смрти“, анализирају се наративна стратегија представљања сценарија и господара игре, те интермедијални аспекти рецепције два анализирана романа Сергеја Лукјаненка.

Референце

Ajdačić, Dejan. "Odnos stvarnog i virtuelnog sveta u slovenskim književnostima." Zbornik Matice srpske za slavistiku 73 (2008): 7-23.

Bartoni, Stefano. "II videogame nella fantascienza in lingua russa". Slovenska naučna fantastika. Zbornik radova. Uredili Dejan Ajdačić, Bojan Jović, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2007. 263-281.

Žmegač, Viktor. "O kritičkom pristupu trivijalnoj književnosti". Umjetnost riječi. 14 (1970) 4: 75-88.

Lem, Stanislav. Summa technologiae, Beograd: Nolit, 1977.

Mazurkiewicz, Adam. Z problematyki cyberpunku : literatura - sztuka - kultura. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Slapšak, Svetlana (ur.). Trivijalna književnost: zbornik tekstova. Beograd: Studentski izdavački centar: Institut za književnost i umetnost, 1987.

Szeja, Jerzy Zygmunt. Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej. Kraków: Rabid, 2014.

Trocha, Bodan. "Literatura popularna w perspektiwie badawczej. Rozważania metodologiczne". Jakub Z. Lichański, Wojciech Kajtoch, Bogdan Trocha. Literatura i kultura popularna. Metody: propozycje i dyskusje. Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 2015. 77-98.

Објављено
2020-10-12
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања