„Избрисани“ између политике порицања и егземпларности савременог словеначког романа

  • Marko Juvan Институт за словеначку књижевност и науку о књижевности; Научно-истраживачки центар Словеначке академије наука и уметности Љубљана
Кључне речи: биополитика, етнонационализам, траума, порицање кривице, словеначки роман, егземпларност

Сажетак

Егземпларност романа Михе Мацинија, Полоне Главан и Дина Баука хвата се укоштац са словеначким дискурсом „организоване невиности“ (Јаглушич) и унутар граница естетске репрезентације покушава да пробуди наклоност према људима које је словеначка власт избрисала из регистра грађана са сталним пребивалиштем. Поменути романи метонимијски представљају популацију тзв. избрисаних, којима је словеначка биополитика након проглашења независности насилно одузела права и редуковала их на „голи живот“ (Агамбен), фокусирајући се на хуманизовану жртву брисања, при чему се разоткрива однос тзв. обичних људи према овом масовном кршењу људских права.

Референце

ИЗВОРИ

Bauk, Dino. Kraj. Ponovo. Prevela Dragana Bojanić Tijardović. Beograd: Rende, 2019.

Frljić, Oliver, režiser. 25.671: autorski projekt. Kranj: Prešernovo gledališče, 2013. Video-snimak.

Glavan, Polona. Kakorkoli. Ljubljana: Beletrina, 2014.

Macini, Miha. Izbrisana. Prevela Dragana Bojanić Tijardović. Beograd: Orion Art, 2015.

Novak, Boris A. "Izbrisani". Obredi slovesa. Ljubljana: Študentska založba, 2005. 44.

Skubic, Andrej E. Fužinski bluz. Preveo Roman Vehovec. Novi Sad: Vega media, 2008.

Vojnović, Goran. Južnjaci marš! Prevela Ana Ristović. Beograd: Rende, 2009.

Vojnović, Goran. Smokva. Prevela Dragana Bojanić Tijardović. Beograd: Rende, 2017.

ЛИТЕРАТУРА

Adorno, Theodor W. "Freudovska teorija in struktura fašistične propagande". Preveo Rado Riha. Problemi 51. 1-2 (2013): 31-57.

Agamben, Giorgio. Homo sacer: suverena moć i goli život. Preveo Mario Kopić. Zagreb: Multimedijalni institut, 2006.

Asman, Jan. Kultura pamćenja: pismo, sećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama. Preveo Nikola B. Cvetković. Beograd: Prosveta, 2011.

Bakić-Hayden. "Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia". Slavic Review 54. 4 (1995): 917-931. Crossreff

Baskar, Bojan. "Austronostalgia and Yugonostalgia in the Western Balkans" Europe and Its Other: Notes on the Balkans. Ur. Božidar Jezernik i dr. Ljubljana: FF, 2007. 45-62.

Breznik, Maja, Kržan, Marko i Močnik, Rastko. "Upravljavske tehnike ob izbrisu". Annales: Ser. hist. sociol. 23.1 (2013): 145-154.

Breznik, Maja, Močnik, Rastko. "Erasing Residence Rights in Slovenia". Refugee Watch 38 (2011): 77-103.

Conversi, Daniele (ur.). Ethnonationalism in the Contemporary World: Walker Connor and the Study of Nationalism. London; New York: Routledge, 2004. Crossreff

Dedić, Jasminka. "Diskriminacija v postopkih pridobivanja slovenskega državljanstva". Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ur. Jasminka Dedić i dr. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003. 23-84.

Dedić, Jasminka, Vlasta Jalušič i Jelka Zorn. Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003.

Derrida, Jacques. "La Pharmacie de Platon". La Dissémination . Pariz: Ed. du Seuil, 1972. 69-198.

Dimitrijević, Nenad. "Moral Justification of (the Idea of) a Truth Commission". Journal of Conflict Resolution 50. 3 (2006): 368-382. Crossreff

Djokić, Dejan. "The Past as Future: Post-Yugoslav Space in the Early Twenty-Frist Century". After Yugoslavia. Ur. Radmila Gorup. Stanford: Stanford UP, 2013. 55-74. Crossreff

Dolar, Mladen. Struktura fašističnega gospostva. Ljubljana: DDU Univerzum, 1982.

Dolenc, Danilo. "Priseljevanje v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni vojni". Priseljenci. Ur. Miran Komac. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007. 69-102.

Eagleton, Terry. Sweet Violence: The Idea of the Tragic. Oxford: Blackwell, 2003.

Esposito, Roberto. Bios: biopolitika in filozofija. Prevela Mojca Mihelič i Boštjan Nedoh. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Fuko, Mišel. "Druga mesta". 1926-1984-2004 Hrestomatija. Ur. Pavle Milenković i Dušan Marinković. Preveo Pavle Milenković. Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija, 2005. 29-36.

Фуко, Мишел. "Рађање биополитике: предавања на Колеж де Франсу 1978-1979". Превела Бојана Новаковић [и др.] Нови Сад: Светови, 2005.

Frojd, Sigmund. Nelagodnost u kulturi. Preveo Đorđe Bogičević. Beograd: Rad, 1988.

Goffman, Erving. "Characteristic of Total Institutions". Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New Brunswick, London: Aldine Transaction, 2009. 1-124. Crossreff

Gregorčič, Marta. "Fantomska neodgovornost ali fašizem v preoblekah". Časopis za kritiko znanosti 36.228 (2007): 81-97.

Hegel, Georg Vilhem Fridrih. Estetika III. Preveo Nikola Popović. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1975.

Hladnik, Miran. "Slovani v slovenski zgodovinski povesti". Podoba tujega v slovenski književnosti. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2005. 53-66.

Horsley, Lee. The Noir Thriller. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. Crossreff

Hribar, Tine. "Slovenska državnost". Nova revija 6. 57 (1987): 3-56.

Jalušič, Vlasta. "Organizirana nedolžnost". Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ur. Jasminka Dedić i dr. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003. 7-22.

Jalušič, Vlasta. "Organizirana nedolžnost in izključevanje: nacionalne države in državljanstvo po vojni in kolektivnih zločinih". Časopis za kritiko znanosti 36. 228 (2007): 101-121.

Johansen, Jørgen Dines. Literary Discourse: A Semiotic-Pragmati Approach to Literature. Toronto: University of Toronto Press, 2002. Crossreff

Juvan, Marko. "Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu: primer Slovenskega mladinskega gledališča". Slavistična revija 62. 4 (2014): 545-558.

Јуван, Марко. "Наука о књижевности у реконструкцији: увод у савремене студије књижевности". Превела Миљенка Витезовић. Београд: Службени гласник, 2011.

Kecmanović, Dušan. Ethnic Times: Exploring Ethnonationalism in the Former Yugoslavia. Westport, Conn.: Praeger, 2002.

Lipovec Čebron, Uršula; Zorn, Jelka (ur.) Zgodbe izbrisanih prebivalcev. Ljubljana: Sanje, 2011.

Mastnak, Tomaž. Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Ljubljana: Založba /*cf., 2015.

Mekina, Igor. "Izbris izbrisa". Časopis za kritiko znanosti 36. 228 (2007): 157-170.

Medvešek, Mojca. "Razmišljanja o pojavih nestrpnosti in etnične distance v slovenski družbi". Priseljenci. Ur. Miran Komac. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007. 187-217.

Mežnarić, Silva. "Bosanci": a kuda idu Slovenci nedeljom? Prevela Seta Knop. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS: Univerzitetna konferenca ZSMS, 1986.

Pistotnik, Sara. "Kronologija izbrisa 1990-2007". Časopis za kritiko znanosti 36. 228 (2007): 204-237.

Skubic, Andrej E. "Sociolekti od izraza do pomena: kultiviranost, obrobje in eksces". Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004. 297-320.

Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar. Tretja, elektronska izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar 20. 6. 2019.

Todorov, Cvetan. "Određenje fantastičnog". Uvod u fantastičnu književnost. Prevela Aleksandra Mančić. Beograd: Službeni glasnik, 2010. 26-41.

Vasović, Svetlana. "Izgon v smrt". Časopis za kritiko znanosti 36. 228 (2007): 171-176.

Velikonja, Mitja. "᾽Something Has Survived...᾽: Ambivalence in the Discourse About Socialist Yugoslavia in Present-Day Slovenia". After Yugoslavia. Ur. Radmila Gorup. Stanford: Stanford UP, 2013. 115-122. Crossreff

Zdravković, Lana. "Kaj je izbris? Kdo so izbrisani? Zakaj se to tiče vseh nas?"

Zorn, Jelka. "᾽Mi, etno-državljani etno-demokracije᾽: nastajanje slovenskega državljanstva." Časopis za kritiko znanosti 36. 228 (2007): 17-33.

Zorn, Jelka. "Politike izključevanja v postopkih pridobivanja slovenskega državljanstva". Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ur. Jasminka Dedić i dr. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003. 85-139.

Ustava Republike Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

Williams, Raymond. Modern Tragedy. London: Chatto and Windus, 1966.

Објављено
2020-10-08
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције