Абецеда Езре Паунда

(Песнички свет Езре Паунда, прев. Мирко Магарашевић, Нови Сад: Академска књига, 2019)

  • Sonja Veselinović Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: научна критика

Референце

Pesnički svet Ezre Paunda, prev. Mirko Magarašević, Novi Sad: Akademska knjiga, 2019
Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази