Đoković, G. (2023) Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у цитатним базама података WоS и Scopus, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(178), стр. 297–324. doi: 10.18485/kis.2022.54.178.14.