Bajčeta, V. (2023) О користи и штети књижевне историје за живот: теорија књижевноисториографског дискурса у науци о књижевности, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(178), стр. 117–142. doi: 10.18485/kis.2022.54.178.6.