Kozić, A. (2023) Емотивна магија наратива, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 429–433. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.21.