ĐOKOVIĆ, G. Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у цитатним базама података WоS и Scopus. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 178, p. 297–324, 28 mar. 2023.