BAJČETA, V. О користи и штети књижевне историје за живот: теорија књижевноисториографског дискурса у науци о књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 178, p. 117–142, 28 mar. 2023.