KOZIĆ, A. Емотивна магија наратива. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 429–433, 1 fev. 2023.