(1)
Đoković, G. Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у цитатним базама података WоS и Scopus. КИ 2023, 54, 297–324.