(1)
Bajčeta, V. О користи и штети књижевне историје за живот: теорија књижевноисториографског дискурса у науци о књижевности. КИ 2023, 54, 117–142.