(1)
Čudić, M. Слика Јапана у прози Ласла Краснахоркаија. КИ 2024, 55, 105–116.