Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА     SIGN IN  
  О часопису     Редакција     Контакт   
Књижевна историја > Главна
КОНТЕКСТИ: Српско-мађарска културна и књижевна прожимања (II) (Приредио Марко Чудић)

Zoltan Virag
Gotovo istovetni drugi: južnoslovesnki kontekst opusa Endrea Adija

Ištvan Ladanji
Prevođenje i kulturni identitet časopisa Új Symposion u prvim godinama izlaženja (1965–1971)

У СРЕДИШТУ:

Душан Иванић
Уз критичко издање дела Иве Андрића

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Маја Медан
Нова читања Шантићевог лирског опуса (Песничке теме и поетички модели Алексе Шантића. Зборник радова. Ур. Јован Делић, Бојан Чолак. Београд – Требиње: Институт за књижевност и уметност – Дучићеве вечери поезије, 2017)

Милош Јоцић
Књижевност као виртуелна реалност (Џ. Хилис Милер, О књижевности. Београд: Службени гласник 2017)

Јелена Марићевић
Лик приче (Марко Недић, Повратак причи. Огледи о савременој српској прози, Нови Сад: Академска књига, 2017)

Часлав В. Николић
Личност (Слободан Владушић, Књижевност и коментари, Београд, Службени гласник, 2017)

Јубилеј Павла Поповића(Научни скуп „Периодизација нове српске књижевности“, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Београд, 25–26. 4. 2018. године)

Скуп посвећен Тину Ујевићу (Међународни научни скуп „Авангарда ангажман и револуција у делу Тина Ујевића“, Институт за књижевност и уметност, Београд 31.5–1.6. 2018. године) • Мисија
  Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.
  2015. године Књижевна историја увршћена је на међународну ERIH PLUS листу (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), а то, уз задовољство због досад постигнутог, истовремено налаже и поштовање нових, захтевнијих стандарда у процесу уређивања, припреме и самог публиковања. По категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије носи категорију 'национални часопис међународног значаја (М24)'. Објављивањe најмање трећине текстова на другим националним језицима је само један, истина, посебно значајан од њих. Oд јуна 2017. године, часопис се индексира и у CEEOL бази.
  С намером да и даље унапређује квалитет понуђених текстова и прилога, уредништво Књижевне историје је, уз већ устаљене, делом обновљене рубрике (Студије, огледи, прилози; Појмовник; Оцене, прикази, белешке), осмислило и нове рубрике у оквиру којих ће посебна пажња бити поклоњена објављивању тематских блокова и проблемских текстова. Читање традиције и Наслеђе модернизма намењени су савременим увидима у литерарно наслеђе претходних столећа, односно рекапитулацији књижевно разуђеног и на неки начин још увек „живог“ двадесетог века, док ће у Контекстима бити штампани одабрани радови компаративног, интеркултурног и мултимедијалног приступа. Одељак под називом У средишту резервисан је за научну расправу о питањима и проблемима од нарочитог значаја за научну, али и ширу културну јавност.
 • ISSN 0350-6428
  UDK 82
  COBISS.SR- ID 55823

  Flag Counter

Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.